» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


โปรแกรมธนาคารความดี รร.โสมาภานุสสรณ์
วันที่ : 10/13/2010   Article:รายงานพิเศษ

รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศจากคุรุสภาต้นปี’54

โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์รามคำแหง เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ประสบความสำเร็จอีกครั้ง กับโครงการธนาคารความดี ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ ประเภท 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม เตรียมรับมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 มกราคม ปีพ.ศ. 2554 ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

อาจารย์พรศรี พัวพิมลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง กล่าวว่า โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ จัดทำโครงการธนาคารความดีมาตั้งแต่โรงเรียนก่อตั้ง หรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และมีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และด้วยความต้องการให้โครงการธนาคารความดีมีรูปแบบที่ชัดเจน ดำเนินการให้คล้ายกับรูปแบบของธนาคารจริงๆ ทางโรงเรียนจึงได้พัฒนารูปแบบฝาก ถอนด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตรวจเช็คคะแนนความดีที่ตู้เอทีเอ็ม โดยมีรูปแบบในการดำเนินการชัดเจน มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยล่าสุด โครงการธนาคารความดี ของโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง ได้รับการคัดเลือกติด 1 ใน 9 นวัตกรรมประเภทสื่อเทคโนโลยี และได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ ประเภท 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม จากโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 60 แห่ง ซึ่งจะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 มกราคม ปีพ.ศ.2554 มอบให้โดยคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

“การปลูกฝังจริยธรรม และคุณธรรมเป็นหน้าที่ของโรงเรียน และเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องปลูกฝังให้กับเด็กตลอดที่นักเรียนอยู่กับเรา 9 ปี ปัจจุบันมีหน่วยงานภายนอกหลายแห่งติดต่อเข้ามาเพื่อให้โรงเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จากชื่อเสียงที่สะสม และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ปฏิบัติจริงด้านคุณธรรมและจริยธรรม คุณครูหลายท่านที่ริเริ่มโครงการธนาคารความดีมาตั้งแต่ต้น ปัจจุบันท่านก็ยังมุ่งมั่น และสานต่องานที่ทำมาจนถึงปัจจุบัน อย่างท่านอาจารย์ทิพย์วรรณ สมานรักษ์ ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งก็ได้เป็นตัวแทนไปรับมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกระดับประเทศ ประจำปี 2553 (V-Star Quality Awards) อีกรางวัลคุณภาพเมื่อไม่นานมานี้” อาจารย์พรศรี กล่าวทิ้งท้าย

รูปแบบในการดำเนินงานโครงการธนาคารความดี

ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการสะสมคะแนนความดี

1. ความภาคภูมิใจในการทำความดี
2. ได้รับการปลูกฝังนิสัยที่ดีความมีวินัย ความเคารพ ความอดทน
3. ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
4. นักเรียนที่มียอดฝากความดีสูงสุด 10 อันดับในปีการศึกษาจะได้รับเกียรติบัตร
5. คณะสีที่มีคะแนนสูงสุดในสัปดาห์จะได้รับการเชิญธงคณะสีขึ้นสู่ยอดเสา
6. คณะสีที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับจะได้โล่ Diamond star โดยประกาศผล ในงานกีฬาสีประจำปี
7. ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถดูยอดคะแนนความดีของลูกได้จากตู้ A.T.M. และ ทาง Internet ใน Web site ของโรงเรียน เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีเพิ่มมากขึ้นเป็นประจำทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

โครงการธนาคารความดีรองรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เข้ากับชุมชนได้ดี
มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถ ในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู้ในชุมชน

  Back |   Top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved