» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

"ยางรถยนต์-กากกาแฟ" ช่วยบำบัดน้ำเสียโรงงานย้อมผ้า
วันที่ : 12/2/2003   Column: สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย

          นักวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี จุฬาฯ นำความรู้ด้านเทคโนโลยีอนุภาค มาใช้พัฒนาเทคนิคการผลิตถ่านกัมมันต์ที่สามารถกำหนดขนาดรูพรุนได้ โดยมุ่งนำวัสดุเหลือทิ้งจำพวก "ยางรถยนต์" และ "กากกาแฟ" มาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์รูพรุนขนาดที่เหมาะสมกับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในปัจจุบัน

          ในอุตสาหกรรมหลายชนิด น้ำที่เหลือทิ้งจากขบวนการผลิตมักจะปนเปื้อนด้วยสารบางประเภทที่หากถูกปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือภายนอกโรงงานโดยไม่มีการบำบัด ก็จะสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

          แม้ภาครัฐจะมีการบังคับให้โรงงานเหล่านี้ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย แต่สิ่งหนึ่งที่พบเป็นประจำก็คือ "น้ำทิ้งจากโรงงานยังคงมีสารพิษปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูง" ซึ่งนอกจากการปิดระบบบำบัดถูกปิดจากความมักงายของเจ้าของโรงงานแล้ว หลายโรงงานที่แม้จะมีการเดินระบบบำบัดแล้วก็ยังไม่สามารถจัดการกับของเสียเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุสำคัญอันหนึ่งเกิดจากการเลือกเทคนิคที่ใช้ไม่เหมาะสม

          "โรงงานย้อมผ้า" คือตัวอย่างหนึ่งของปัญหาด้านเทคนิคที่เห็นได้ชัดเจน เนื่องจากเทคนิคการบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำ เพื่อกำจัดสารกลุ่มฟีนอล รวมถึงสารโมเลกุลใหญ่อื่น ๆ เขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า "ถ่านกัมมันต์" ซึ่งเป็นของแข็งมีลักษณะเป็นรูพรุน เข้าไปจับกับโลหะหนักในน้ำเสีย ก่อนที่จะใช้ขบวนการแยกถ่านกัมมันต์นั้นออกมาจากน้ำทิ้ง

          เนื่องจากการบำบัดน้ำเสียของโรงงานประเภทนี้ มักจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่านกัมมันต์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นของที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะทำให้ต้องสูญเสียเงินให้กับต่างประเทศปีละไม่น้อยแล้ว ถ่านกัมมันต์ที่นำเข้า (รวมถึงที่ผลิตได้ในประเทศ) จะมีประสิทธิภาพต่ำในการจับกับโลหะหนักของน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้า ซึ่ง ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ถ่านกัมมันต์นั้นมีรูพรุนที่มีขนาดไม่เหมาะสมกล่าวคือเล็กเกินกว่าขนาดโมเลกุลขอวงสารมลพิษที่ต้องการกำจัด

          "ถ่านกัมมันต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือแม้แต่ที่ผลิตเองในบ้านเราในขณะนี้ มีขนาดของรูพรุนเล็กมาก ๆ ซึ่งเล็กกว่าขนาดของอนุภาคซึ่งเป็นโลหะหนักจากโรงงานย้อมผ้า เพราะฉะนั้นโอกาสที่ถ่านจะสามารถจับกับโลหะหนักชนิดนี้ได้จึงมีค่อนข้างต่ำ ผลก็คือแม้จะผ่านการบำบัดแล้ว น้ำนั้นก็ยังมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในปริมาณที่สูงอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราแก้ได้ หากเราพบวิธีการที่จะผลิตถ่านกัมมันต์ที่มีขนาดรูพรุนที่เหมาะสมกับโลหะหนักของโรงงานพวกนี้" ศ.ดร. วิวัฒน์ กล่าว

          จากแนวคิดดังกล่าว ทำให้ ศ.ดร. วิวัฒน์ ซึ่งได้รับการประกาศเป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปีล่าสุด (2545) ต้องการที่จะวิจัยเพื่อหาเทคนิคที่สามารถควบคุมขบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ในขนาดรูพรุนตามที่ต้องการได้ อันจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงงานเหล่านี้ได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ประเด็นสำคัญงานวิจัยซึ่งอยู่ภายใต้ทุนเมธีวิจัยอาวุโสเรื่องนี้ คือโครงการวิจัยนี้จะครอบคลุมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะผลิตถ่านดังกล่าวจากของเหลือทิ้งเช่นยางรถยนต์หรือกากกาแฟ

          "เนื่องจากถ่านกัมมันต์คือสารประกอบกลุ่มคาร์บอน เพราะฉะนั้นยางรถยนต์หรือกากกาแฟ ที่มีส่วนผสมหลักเป็นธาตุคาร์บอน ก็น่าจะนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านกัมมันต์ได้ ขั้นตอนที่จะทำก็คือนำยางรถยนต์หรือกากกาแฟที่แยกเฉพาะส่วนที่ต้องการแล้ว นำมาบดเป็นผงและให้ความร้อนที่เหมาะสมจนได้เป็นถ่านออกมา ซึ่งทั้งหมดจะต้องใช้ความรู้ด้านขบวนการกึ่งเคมีอย่างลึกซึ้ง จากนั้นก็จะถึงขบวนการนำไปอัดเม็ดและบรรจุท่อ ก่อนนำไปทดลองใช้จริง ซึ่งเทคนิคที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าได้แล้ว ยังช่วยลดภาระในการกำจัดยางรถยนต์และกากกาแฟที่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีวิธีการรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสม" ศ.ดร. วิวัฒน์ กล่าว

          นอกเหนือจากงานวิจัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าแล้ว งานวิจัยของ ศ.ดร. วิวัฒน์ ภายใต้ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ในช่วง 3 ปีต่อจากนี้ ก็จะมีงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมอีกหลายเรื่อง เช่น การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากเมรุเผาศพ ระบบไซโคลนประสิทธิภาพสูงที่การลดการสูญเสียการผลิตแป้งออกสู่สิ่งแวดล้อม การจำลองพฤติกรรมของอนุภาคด้วยเทคนิค DEM เป็นต้น

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  Back |   TopMagazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved