» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ภาวะผู้นำด้านความปลอดภัย
วันที่ : 11/10/2003   Column: สกู๊ปพิเศษ

วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ว.ส.ท.

         เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงานของเราไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสหรือเบาบางเพียงใด เราจะต้องถามตัวเองเสมอว่า "มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง" โดยเฉพาะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก "ระบบการบริหารจัดการ" หรือ "วิศวกรรมความปลอดภัย"

          คำถามที่ต้องการคำตอบ ก็คือ "ได้เกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นบ้างในระบบหรือวิธีการบริหารจัดการ จึงปล่อยให้พนักงานทำงานในสภาพเงื่อนไขที่สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นขึ้นได้ หรือเสี่ยงทำงานที่อันตรายนั้นๆ" และ "เราบกพร่องในเชิงวิศวกรรมความปลอดภัยอะไรบ้าง"

          การเกิดอุบัติเหตุที่สร้างความสูญเสียต่างๆ ตามมานั้น มักแสดงให้เห็นถึง "ความบกพร่องในระบบบริหารจัดการ" ซึ่งจะเกี่ยวโยงถึงตัว "ผู้บริหารองค์กรระดับสูง" และผู้บริหารระดับต่างๆ เสมอ รวมตลอดถึง "วิศวกรรมความปลอดภัย" ด้วย

          แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การป้องกันอุบัติเหตุและการบริหารจัดการให้เกิด "ความปลอดภัยในการทำงาน" จะเกี่ยวข้องกับ "ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ" เป็นเบื้องแรก

          ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการจูงใจ และกระตุ้นให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับที่จะปฏิบัติตาม "นโยบายความปลอดภัย" (Safety Policy) ขององค์กร

          ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมี "ภาวะผู้นำ" นับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงเรื่อยลงไปจนถึงระดับหัวหน้างาน

          การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ "ภาวะผู้นำด้านความปลอดภัย" ในองค์กร จะดูได้จาก

 1. นโยบายการป้องกันอุบัติเหตุ และการสร้างเสริมความปลอดภัยในที่ทำงาน ที่มีผู้บริหารระดับสูงลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. แผนงานและเป้าหมาย ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และการควบคุมความสูญเสียในสายงานการบังคับบัญชา
 3. กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบวัดผลได้ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงาน การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ กิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น
 4. การพูดคุยสอนงานเรื่องความปลอดภัย
 5. การมีคู่มือหรือมีมาตรฐานขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยในหน่วยงาน
 6. การพูดคุยเรื่องความปลอดภัย ทุกครั้งที่มีการประชุม
 7. การเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 8. การให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีพฤติกรรมที่ดีด้านความปลอดภัย
 9. การแก้ไข ตักเตือน ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัย
 10. การสนับสนุนโครงการความปลอดภัยต่างๆ ที่ชัดเจน
 11. การรณรงค์และเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยนอกงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว

          ในเรื่องของผู้นำและการบริหารจัดการนี้ ดร.เดมมิ่ง ผู้บุกเบิก Quality Cycle ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า "มีเพียง 15% ของปัญหาต่างๆ ในองค์กรเท่านั้นที่สามารถควบคุมหรือจัดการได้โดยพนักงาน แต่ที่เหลืออีก 85% จะสามารถควบคุมและจัดการได้ด้วยผู้บริหารเท่านั้น"

          ดังนั้น จึงกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า "ปัญหาอุบัติเหตุอันตรายและความปลอดภัย คือ ปัญหาของผู้บริหาร" ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง ครับผม!

ที่มา : วิศวกรรมสาร ปีที่ 55 เล่มที่ 5 พฤษภาคม 2545

  Back |   TopMagazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved