MAGAZINE

อินทาเนีย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2548
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

วิศวกรหญิง ผู้มีความอ่อ่นน้อม ในความแข็งแกร่ง : อารยา เพ็งนิติ
สัมภาษณ์พิเศษ กองบรรณาธิการ

น้ำมันรำข้าวคิง : ความสำเร็จของ ประสพ สันติวัฒนา
วิศวสัญจร กองบรรณาธิการ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรณคต
ย้อนอดีต ศ. ดร. มงคล เดชนครินทร์ ว.ศ.06

การพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมกับการลดก๊าซเรือนกระจก
ข้อคิดจากศิษย์เก่า มานิจ ทองประเสริฐ วศ.06, ศิริจันทร์ ทองประเ้สริฐ ว.ศ.11

APEC Engineers กับการเปิดเสรี
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.วิสิทธิ์ อุทิศยพงศา วศ.11

ปราบผีในโรงพยาบาล
กาลครั้งหนึ่ง ศ.วิชัย รัชตะนาวิน วศ.2484

โปรเฟสเซอร์สกิลลิง ในความทรงจำของผม
เก็บมาฝาก ศ. ดร.มงคล เดชนครินทร์ ว.ศ.06

โปรเฟสเซอร์สกิลลิง ในความทรงจำของผม
เก็บมาฝาก ศ. ดร.มงคล เดชนครินทร์ ว.ศ.06

วัฒนธรรมการทำงานแบบทีคิวเอ็ม 12 ข้อ
เก็บมาฝาก สมชาย นิราพาธพงศ์พร วศ.05

นับหนึ่ง (ตอน 1)
เก็บมาฝาก สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

คนช่างฝัน
ร้อยเรื่องจากเหมืองแร่ รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์ วศ.12