MAGAZINE

อินทาเนีย

ลำดับที่ 48 ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ปี พ.ศ. 2549
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

เศรษฐกิจพอเพียง : จากในหลวงถึงปวงราษฎร์
เรื่องพิเศษ กองบรรณาธิการ

โครงการพระราชดำริด้านพลังงานทดแทน
เรื่องพิเศษ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เทคโนโลยีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่
บทความจากคณะ อ.ดร.สวัสดิ์ เหลืองเรืองฤทธิ์

พันธกิจของมหาวิทยาลัยในอุดมคติ(ตอนที่ 3)
สะดุดฟันเฟือง รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ.15

โปร่งใส จริงใจ แนวทางการทำงานของ วิรัตน์ จินดานุวัฒน์
วิศวสัญจร กองบรรณาธิการ

สองเหรียญทอง
เส้นเสียงจากนิสิตหญิง-วิศวกรหญิง สีน้ำมัน วศ.28

หัวอกผู้จัดการเหมือง
ร้อยเรื่องจากเหมืองแร่ รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์ วศ.12

สายใยผูกพัน คืนวันสู่...ลานเกียร์
สายสัมพันธ์อินทาเนีย กองบรรณาธิการ

ราชพฤกษ์ 49 : มหกรรมแห่งพรรณไม้
เก็บมาฝาก กองบรรณาธิการ

พลังด้านบวกเพื่อครอบครัวอบอุ่น
เก็บมาฝาก สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.)

หัดรู้-หัดดู
เก็บมาฝาก สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

"สื่อ" ตัวแปรสำคัญชี้ทิสทางสุขภาพคนไทย
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

เที่ยวไทยหน้าหนาว
เที่ยวกับอินทาเนีย กองบรรณาธิการ