MAGAZINE

อินทาเนีย

ลำดับที่ 56 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2551
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

พระสรยุทธ ชยปัญโญ: ธรรมะกับฐานรากแห่งการพัฒนา
วิศวสัญจร กองบรรณาธิการ

รศ. ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ : สร้างจิตสำนึกเพื่อความเป็นหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ
สัมภาษณ์พิเศษ กองบรรณาธิการ

ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ : บุคคลแห่งปีของเอเชีย ปี 2551
สัมภาษณ์พิเศษ กองบรรณาธิการ

ค่ำคืนแห่งความยินดี...ชาวสีเลือดหมู
สายสัมพันธ์อินทาเนีย กองบรรณาธิการ

แนวทางวิศวฯ จุฬาฯ ในยุคมหาวิทยาลัยในกำกับ
สะดุดฟันเฟือง รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์ วศ.15

วิศวกรเลื่อยไม้
เส้นเสียงจากนิสิตหญิง-วิศวกรหญิง คุณน้อง พัฒนานารักษ์ วศ.23

"จัตุรัสจามจุรี" อาคารเพื่อการเรียนรู้
เรื่องพิเศษ กองบรรณาธิการ

ประตูก้าวสู่อาชีพนานาชาติที่มีผลตอบแทนสูงของวิศวกรไทย
เก็บมาฝาก ศ. ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย วศ.10

วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
เก็บมาฝาก สุพล เอื้ออนันต์ วศ.2499

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่บ้านแม่เหว่ย
เก็บมาฝาก วินัย ประภากรเกียรติ วศ.17

รู้หรือไม่...คนเราคลายเครียดได้ตามเดือนเกิด
เก็บมาฝาก จาก Forward Mail

"สึนามิ" บทเรียนรู้จัดการภัยพิบัติในอนาคต
เก็บมาฝาก มูลนิธิสยามกัมมาจล

พระธรรมเทศนา
เก็บมาฝาก พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

สุวิมลส์ สงวนไชยไผ่วงศ์ : ร้านบัวไทย...อาหารไทยในกัมพูชา
อินทาเนียในแดนไกล กองบรรณาธิการ

เรื่องของคุณ คุณทำเอง
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อดุลย์ ลีลาภัทรานุรักษ์ วศ.05

ธรรมวิถีแห่งทีวีเอ็ม จริยธรรม มนุษยธรรม คุณธรรม
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล วศ.18

นักวิ่งเต้นทำเหมือง
ร้อยเรื่องจากเหมืองแร่ รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์ วศ.12

สนามกอร์ฟในกรุง
เกี่ยวกับอินทาเนีย กองบรรณาธิการ