MAGAZINE

อินทาเนีย

ลำดับที่ 66 ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 ปี พ.ศ. 2552
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

โครงการก่อสร้างสะพานลำน้ำลาง
เรื่องพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ ติดอันดับ 138 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกปีนี้ จาก Time Higher education
รอบรั้วจามจุรี กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยวิจัยและมาตรฐานการศึกษา
สะดุดฟันเฟือง รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ.15

ระลึกถึงพระคุณ
บทความ 8 รอบ 96 ปี คณะวิศวฯ จุฬาฯ ประเจิด สุขแก้ว วศ.05

คืนสู่เหย้า “72 ปี เหมืองแร่ 25 ปี ปิโตรเลียม”
สายสัมพันธ์อินทาเนีย กองบรรณาธิการ

ธุรกิจของอาเซียน
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อรุณ จิรชวาลา วศ.15

ธรรมวิถีแห่งทีวีเอ็ม จริยธรรม มนุษยธรรม คุณธรรม
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล วศ.18

การบริหารสู่ความเป็นเลิศด้วยวิถีพุทธ
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ วศ.18

เรื่องของคุณ คุณทำเอง
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อดุลย์ ลีลาภัทรานุรักษ์ วศ.05

โครงการจิมมี่-โรสลิน คาร์เตอร์
ข้อคิดจากศิษย์เก่า วินัย ประภากรเกียรติ วศ.17

วิ่งเพื่อชีวิต(4)
เก็บมาฝาก รศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์ วศ.15

จุดประกายใจ : จะแก้ไขบาปได้อย่างไร
เก็บมาฝาก พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ วศ.16

ผิดที่ไม่รู้
เก็บมาฝาก ดังตฤณ

เล่าเรื่องนรก...สวรรค์
ร้อยเรื่องจากเหมืองแร่ รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์ วศ.16