MAGAZINE

อินทาเนีย

ลำดับที่ 94 ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2557
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

"แอร์พอร์ตลิงค์ไม่ปลอดภัยจริงหรือ? ปัญหาระบบงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทย"
รอบรั้วจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

40 ปีที่เป็น...อินทาเนียแห่งปราสาทแดง
สายสัมพันธ์อินทาเนีย วศ.17

Intania Ensemble editon 2
สายสัมพันธ์อินทาเนีย อินทาเนีย 61

25 ปีสมองไหลกลับ...ปรับมรรคาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไทย
สะดุดฟันเฟือง รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ.15

ข้อคิดว่าาด้วย "อาคารถล่มที่คลองหก"
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ วศ.09 ตัวฉุดเศรษฐกิจโลก

ตัวฉุดเศรษฐกิจโลก
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อรุณ จิรชวาลา วศ.15

บุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ วศ.18

เรื่องของคุณ คุณทำเอง ตอน ชีวิตสัมพัทธ์ มาตรฐานและความพอดี
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อดุลย์ ลีลาภัทรานุรักษ์ วศ.05

ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ วศ.23

อินทาเนียเพื่อสังคม
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อินทาเนีย 61

ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติย่อมซ้ำรอยเสมอ
เก็บตกจากไลน์ ดร.ธเนศ เจริญทรัพย์ วศ.15

เล่าเรื่องเหมืองหิน
ร้อยเรื่องจากเหมืองแร่ รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์ วศ.12

จาก 3.5 แสนล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ำประเทศไทย
เก็บมาฝาก วสท.

วิชาเศรษฐี
เก็บมาฝาก พระวิวัฒน์ ธมมวฑโฒ วศ.16

ความร่วมมือระหว่างเยรมัน-อาเซียน เพื่อพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท่าเรือในรัฐภาคีอาเซียน
เก็บมาฝาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ)

โรคข้อเข้าเสื่อม
เก็บมาฝาก ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Castle in the World
ท่องเที่ยวกับอินทาเนีย กองบรรณาธิการ