MAGAZINE

อินทาเนีย

ลำดับที่ 109 ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
สายสัมพันธ์อินทาเนีย กองบรรณาธิการ

Dinner Talk 2016 : เจาะลึกเศรษฐกิจและการเงินไทยในปี 2017
สายสัมพันธ์อินทาเนีย กองบรรณาธิการ

กว่าจะมาเป็น ICMM 2017
เรื่องพิเศษ วศินี ธีรรัตนสถิต วศ.45

INTANIA CUP : ฟุตบอลของชาวปราสาทแดง
เรื่องพิเศษ สุทธิพันธ์ วรรณวินเวศร์ วศ.29

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย วศ.36 การทำดีไม่ต้องมีเงื่อนไข ไม่ต้องเรียนจบสูงๆ ไม่ต้องรอประสบความนำเร็จ ไม่ต้องรอให้รวย ก็ทำดีได้
สัมภาษณ์พิเศษ กองบรรณาธิการ

Grade Free System สอบได้แบบไร้เกรด ดีไหมในมหาวิทยาลัยไทย?
สะดุดฟันเฟือง รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ.15

เรื่องของคุณ คุณทำเอง ตอน คิดให้ดี ทำให้ได้ เพื่อชีวิตที่มีความหมาย
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อดุลย์ ลีลาภัทรานุกรักษ์ วศ.05

อธิษฐาน
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.วีรณัฐ โรจนประภา วศ.28

ขยะในทะเล
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อรุณ จีรชวาลา วศ.15

เมื่อไหร่ประเทศไทยจึง (ไม่) มีคอร์รัปชั่น
ข้อคิดจากศิษย์เก่า รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ.15

การแสวงหาสัจธรรมแห่งชีวิต
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ วศ.18

สรุป 2016 เดินหน้าต่อ 2017
ข้อคิดจากศิษย์เก่า รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ วศ.48

พูดดีเป็นศรี (Sound Speech is Honor)
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ วศ.23

ควันหลงจากพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก : คนบราซิลสร้างเครื่องบินได้เป็นคนแรกจริงหรือ ?
เก็บมาฝาก จิระพล ฉายัษฐิต วศ.17

วิศวกร VS ฟิสิกส์ยุคใหม่
เก็บมาฝาก นิมิตร ธีรลีกุล วศ.10

การบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมในอาคารเชิงพาณิชย์
เก็บมาฝาก ประวุฒิ กิจไพศาลรัตนา วศ.17

ส่วนประกอบของรถไฟฟ้า
เก็บมาฝาก วีระพล ภควัตสุนทร วศ.18

ทำอย่างไรจึงจะไม่กลัวปรโลก
เก็บมาฝาก พระวิวัฒน์ ธมมวฑโฒ วศ.16

มิจฉาทิฎฐิ
เก็บมาฝาก พระมหาวินัย ถาวโร วศ.17

ทบวง...อีกแล้ว
เก็บมาฝาก ดร.เลอเกียรติ วงศ์สารพิกูล