MAGAZINE

อินทาเนีย

ปีที่ 07 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2545
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 13 "งานวิศวกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน"
รายงานพิเศษ

คอร์รัปชัน : ภัยทุจริตที่ร้ายแรงกว่าเผด็จการในโลกปัจจุบัน!!!
รายงานพิเศษ

ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
รายงานพิเศษ

สะท้อนใจ
ข้อคิดจากศิษย์เก่า

อภิชาติ ดนัยวรรณ - "การบินไทย ปรับวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ขจัดมูลเหตุคอร์รัปชันในองค์กรขนาดใหญ่"
สัมภาษณ์พิเศษ

กำจัดจุดอ่อนในระบบการวิจัยและพัฒนาของไทย
สะดุดฟันเฟือง

การทำงานในบริษัทร่วมทุนอย่างมีความสุข
เส้นเสียงจากนิสิตหญิง - วิศวกรหญิง

ณรงค์ บุญยสงวน - กู้บางจาก เกื้อชุมชน...หนทางนี้ยังมีหวัง
วิศวสัญจร

กลยุทธ์การแก้ปัญหา : ทักษะสำคัญในอนาคตของเด็ก
เก็บมาฝาก

เรียนเคมีให้สนุก ไม่ต้องกุมขบับขณะเรียน
เก็บมาฝาก

อีกมุมหนึ่งของ"ไวน์" ที่คุณไม่เคยรู้
เก็บมาฝาก

ทำไมวิศวกรจึงเข้าวัด
เก็บมาฝาก

ใช้อิเล็กทรอนิกส์ปราบวิชามาร
กาลครั้งหนึ่ง

คนเหนือดวง
ร้อยเรื่องจากเหมืองแร่

My Project Manager
ประสบการณ์นายช่าง

ปฏิรูปประเทศ : โลกที่มิได้เป็นไปตามใจ
ทันโลก

ไม่อ้วนเอาเท่าไร
สุขภาพ

รู้จักตนเอง
ตามความคิด

ฉลาดใช้
รอยธรรม

ปรามาส - ฟอรัม - ยินดี
ทัศนะทัศนา

น้ำใจชาวสีเลือดหมูไม่เคยจางหาย
เรารวมใจ