» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วช. ประกาศรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 พร้อมมอบรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ 2 ก.พ.นี้
TNN : Technologymedia News 1/24/2012


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๔๔ รางวัล พร้อมมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นฝีมือคนไทย ในงานวันนักประดิษฐ์ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า จากการที่ วช. มีนโยบายและกิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเสริมสรรถนะของประเทศ ในการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น คือ การให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และในปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้มีมติให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๕ รวม ๔๔ รางวัล ดังนี้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๕ ผลงาน รางวัลระดับดีเยี่ยม ๑ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล รางวัลระดับดีเด่น ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล รางวัลระดับดี ๑ รางวัล ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล รางวัลประกาศเกียรติคุณ ๕ รางวัล ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑.ผลงานเรื่อง “จีร๊อค: เม็ดมวลเบาสังเคราะห์สำหรับวัสดุก่อสร้าง” ของ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล และศุธีรพันธ์ พันธ์เลิศ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) ๒. ผลงานเรื่อง “เครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียงสำหรับศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า” ของศิริพงษ์ พลคะชินทรานนท์ และสำราญ สายเชื้อ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) ๓. ผลงานเรื่อง “เครื่องคิวอัจฉริยะ” ของ ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล และนางอมรา กลับประทุมแห่ง ธนาคารกรุงไทย (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) ๔. ผลงานเรื่อง “ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริงสำหรับวิเคราะห์ภาพกล้องวงจรปิด”ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม และคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) ๕. ผลงานเรื่อง “เครื่องมือตรวจสอบมูลค่าเพิ่มขององค์กร SEVA 2009” ของผาณิต บูรณ์โภคา และคณะ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม จำนวน ๘ ผลงาน รางวัลระดับดีเยี่ยม ๑ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล รางวัลระดับดีเด่น ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เครื่องกัดร่องลูกรีดอัตโนมัติ” ของ สมบัติ จูงจิตรดำรงค์ และคณะ จากบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) รางวัลระดับดี ๓ รางวัล ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑. ผลงานเรื่อง “โทรศัพท์สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน” ของพิเชษฐ์ พานเที่ยง และคณะ จากสถาบันนวัตกรรม ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) ๒. ผลงานเรื่อง “ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกล่องโดยไม่ทำลายแบบอัตโนมัติด้วย Parallel Robot” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หอมหวล และคณะ จากวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) ๓. ผลงานเรื่อง “ชุดถอดประกอบต้นกำลังสำหรับรถนั่งคนพิการ” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ๔ รางวัล ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑. ผลงานเรื่อง “เปลวเพลิงพลาสม่าพลังงานน้ำ” ของโกศิน สวนานนท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) ๒. ผลงานเรื่อง “เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบเพื่อผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลโดยกระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา และคณะ(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) ๓. ผลงานเรื่อง “เครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วย Suspension Line Cross โดยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้าสายส่ง ๒๓๐ เควี.” ของปัญญา เพ็งสุวรรณ และคณะจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงพิษณุโลก ๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) ๔. ผลงานเรื่อง “ลวดเชื่อมและลวดตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าแบบราชนาวีไทย” ของนาวาเอกยุทธ ปัทมะรางกูล และคณะ จากกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน ๗ ผลงาน รางวัลระดับดีเยี่ยม ๑ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล รางวัลระดับดีเด่น ๒ รางวัล ๆ ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑. ผลงานเรื่อง “ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์แม่โจ้ ๒” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง และคณะ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) ๒. ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยางพารา” ของ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

รางวัลระดับดี ๒ รางวัล ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑. ผลงานเรื่อง “เครื่องวัดความขุ่นสำหรับตรวจเชื้อไวรัสในกุ้ง” ของ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) ๒. ผลงานเรื่อง “เครื่องหว่านข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์” ของสุรเวทย์ กฤษณะเศรณี และสันธาร นาควัฒนานุกูล (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ๓ รางวัล ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑. ผลงานเรื่อง “เครื่องมือเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน” ของยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ จากสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) ๒. ผลงานเรื่อง “บัวหลวงสีเหลืองและลูกผสมข้ามสปีชีส์” ของวิชัย ภูริปัญญวานิช และคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) ๓. ผลงานเรื่อง “เครือข่ายระบบพยากรณ์โรคใบไหม้ของข้าว” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ ผลงาน รางวัลระดับดีเยี่ยม ๑ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล รางวัลระดับดีเด่น ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ชุด DNA biosensor สำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรคชนิด Mycobacterium tuberculosis” ของรองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ และคณะ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

รางวัลระดับดี ๑ รางวัล ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจสำเร็จรูป เพื่อใช้ตรวจหาแอนติบอดีชนิด antifilarial lgG4 เพื่อการวินิจฉัยโรคเท้าช้าง”ของรองศาสตราจารย์ ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ๔ รางวัล ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑. ผลงานเรื่อง “กรรมวิธีการคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากน้ำคร่ำโดยการใช้เซลล์เริ่มต้น”ของ ดร.ทัศนีย์ เพิ่มไทย และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ๒. ผลงานเรื่อง “DentSim-VR ระบบจำลองเสมือนจริงสำหรับการฝึกรักษาทางคลินิกทันตกรรม” ของรองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ๓. ผลงานเรื่อง “การพัฒนายาเม็ดจากสารสกัดกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ๔. ผลงานเรื่อง “แหล่งกำเนิดแสงแบบพลวัตรสำหรับการผ่าตัดภายในร่างกาย”ของเจษฎา เปาโสภา และคณะ(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จำนวน ๓ ผลงาน รางวัลระดับดีเยี่ยม ๑ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล รางวัลระดับดีเด่น ๒ รางวัล ๆ ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑. ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ราคาประหยัด”ของรองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และคณะ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเสภัช) ๒.ผลงานเรื่อง “พลาสติกคอมเปาน์ด XLPE สำหรับ Power Cable และสิ่งประดิษฐ์อื่นที่เกี่ยวเนื่อง” ของวรรณี สุทธิถวิล จากบริษัทพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเสภัช) รางวัลระดับดี ๑ รางวัล ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาควอตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์ เซ็นเซอร์สำหรับตรวจโปรตีนก่อแพ้รับเบอร์อีลองเกชั่น แฟกเตอร์ โดยการใช้เทคนิคพิมพ์ประทับโมเลกุล”ของ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ และคณะ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเสภัช) ส่วนรางวัลประกาศเกียรติคุณ ๒ รางวัล ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล

ด้านมนุษยศาสตร์ จำนวน ๕ ผลงาน รางวัลระดับดีเยี่ยม ๑ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล รางวัลระดับดีเด่น ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง” ของ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาปรัชญา) รางวัลระดับดี ๓ รางวัล ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑. ผลงานเรื่อง “แผ่นปลูกพืชบนหลังคา” ของรองศาสตราจารย์พาสินี สุนากร และคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาปรัชญา) ๒.ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้”ของศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล(สาขาปรัชญา) ๓. ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมบ้านไทย (สมัยใหม่) ในบริบทสถาปัตยกรรมแบบพอเพียง” ของดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาปรัชญา)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ๑ รางวัล ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การพัฒนากาวรองพื้นสมุนไพรธรรมชาติสำหรับเฟรมผ้าใบเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคสีฝุ่น”ของผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์ จันทรรังสีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สาขาปรัชญา)

ด้านสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๐ ผลงาน รางวัลระดับดีเยี่ยม ๑ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล รางวัลระดับดีเด่น ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลเช่นกัน ส่วนรางวัลระดับดี ๑ รางวัล ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “TIMET : รูปแบบ กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาการศึกษา)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ๙ รางวัล ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑. ผลงานเรื่อง “ครกกระเดื่องพลังปั่น” ของบุญรุ้ง สีดำ และเด็กชายคมคาย ปราบพยัคฆ์ (สาขาสังคมวิทยา) ๒. ผลงานเรื่อง “หวดหุงข้าวเหนียวที่ใช้สำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า” ของรัชภัฏ พรพันธุ์ (สาขาสังคมวิทยา) ๓. ผลงานเรื่อง “หลักสูตรและการสอนสาระท้องถิ่นอีสานใต้” ของวรมิดา ชาญประโคน และคณะ จากโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ (สาขาการศึกษา) ๔. ผลงานเรื่อง “บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ” ของสุวารี พงศ์ธีระวรรณ และคณะ (สาขาการศึกษา) ๕. ผลงานเรื่อง “ระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิค เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ” ของดร.ผะอบ พวงน้อย และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สาขาการศึกษา)๖. ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์สามเฟสไหม้ขณะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลโดยอาศัยตัวเก็บประจุ” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิทธิชัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สาขาการศึกษา) ๗. ผลงานเรื่อง “ชุดสาธิตประกอบการเรียนรู้เรื่องทิศแรงเสียดทาน”ของสิงหา ประสิทธิ์พงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี จากมหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาการศึกษา) ๘. ผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยเรียนรู้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องอ่านหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา” ของกิติภูมิ กาญจนา และการุณย์ กาญจนา (สาขาการศึกษา) ๙. ผลงานเรื่อง “ระบบพจนานุกรมภาษามือออนไลน์สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินผลิตขึ้นโดยอาสาสมัคร” ของณัตตยา เอี่ยมคง และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สาขาการศึกษา)

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๕ จะมีขึ้นในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved