» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สสวท. เวิร์คชอปผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
TNN : Technologymedia News 2/21/2012


พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (UPGRADE) ปีที่ 2 หัวข้อ “การใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด” ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 รวม 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2555 (นครปฐม ระยอง นนทบุรี) รุ่นที่ 2 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2555 (เชียงใหม่ ขอนแก่น) รุ่นที่ 3 วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 (นครศรีธรรมราช สงขลา) เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม อาทิ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์คะแนน O-NET เจาะลึกข้อมูลจริงของโรงเรียนตนเอง ผู้บริหารกับการใช้ประโยชน์จากคะแนน O-NET กิจกรรม Learning Walk สำรวจชั้นเรียนจริง การใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ การให้ความสำคัญในการพิจารณาผลงานนักเรียน การวางแผนงานด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย “อ่านเป็น เขียนเป็น คิดเป็น วิเคราะห์เป็น” เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิด และการวิเคราะห์ ตลอดจนยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เนื่องจากมีโรงเรียนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากที่มีผลการสอบ O-NET ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย สสวท. พิจารณาเห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนต้องเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ด้านเนื้อหา วิธีสอน การวัดผลและประเมินผล มีหลักสูตรอบรมครูที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของครูที่เข้ารับการอบรม ที่จะสามารถช่วยเหลือครูให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากเหตุผลดังกล่าว สสวท. จึงได้ริเริ่ม “โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการอบรมครู สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แนวใหม่เพื่อพัฒนาครูแกนนำและบุคลากรทางการศึกษา มีระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2561 โดยในช่วง 3 ปีแรก โครงการจะดำเนินการใน 7 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง นครศรีธรรมราช สงขลา นครปฐม นนทบุรี และขยายไปสู่อีก 7 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก พิษณุโลก อุบลราชธานี นครราชสีมา ภูเก็ต และคาดว่าจะขยายการอบรมไปยังโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศภายในเวลา 9 ปี ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการได้แก่โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ SD-1

กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย การอบรมพัฒนาและยกระดับวิชาชีพครู ได้แก่ ครูแกนนำ และครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการรอบรมครู สื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและบุคคลากรทางการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละจังหวัด ช่วยนำเสนอชื่อโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และสถาบันคีนันแห่งเอเซียประสานความร่วมมือจากที่ปรึกษาทั้งในและนอกประเทศ

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    งาน ZONTA SAYS NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN ประจำปี 2560  6/12/2560

    “อิตัลไทยวิศวกรรม” ร่วมโชว์แนวคิด “วิศวกรรม 4.0” งานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560  30/11/2560

    ABB แนะนำสมาชิกใหม่ล่าสุดของครอบครัว YuMi® 30/11/2560

    สภาวิศวกรเผยความเสี่ยงของแผงกั้นรถยนต์ 4 ประเภท พร้อมเสนอ 3 มาตรการเร่งแก้ปัญหารีบด่วน 14/11/2560

    ATSI จัดงาน “Thailand Software Fair 2017” ยกทัพตลาดซอฟต์แวร์ โซลูชันใหญ่ที่สุด 10/11/2560

    เชิญร่วมเข้างาน IEEE PES Dinner Talk 2017 9/11/2560

    กฟผ. ร่วมกับ โฮมโปร จัดแคมเปญ “สุขใจผู้ให้ ประหยัดไฟผู้รับ” 8/11/2560

    ABB inaugurates robotics plant to sharpen Thailand’s manufacturing edge 6/11/2560

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved