» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

“การบินไทย” ประสบความสำเร็จ ธุรกิจการบินขานรับ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “Biofuels”
TNN : Technologymedia News 3/29/2012


การบินไทย ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Thai Aviation and Environmental Workshop - Biofuels and Efficient Flight Operations” พร้อมขานรับแนวทางในการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน เชื่อศักยภาพเมืองไทยจะเป็นศูนย์กลาง Biofuel แห่งเอเชียในอนาคต

นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพในการบินอย่างยั่งยืน ( Thai Aviation and Environmental Workshop - Biofuels and Efficient Flight Operations) เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ "การบินไทย" ได้จับมือกับพันธมิตร กระทรวงพลังงาน ปตท.โบอิ้ง ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ ที่มีบุคคลสำคัญจากแวดวงธุรกิจการบินทั้งภาครัฐ เอกชน สายการบินต่างๆ บริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน และผลิตเครื่องยนต์ บริษัทผู้จัดจำหน่ายและผลิตน้ำมัน ผู้บริหารภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมพืชพลังงาน สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ ฯลฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับพืชพลังงาน แหล่งวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงแนวทางการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจด้านรักษาสิ่งแวดล้อมของ "การบินไทย" คือ การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Travel Green เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สู่ชั้นบรรยากาศ โดยหวังกระตุ้นให้สายการบินในภูมิภาคนี้ เกิดการตื่นตัวในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแทนการใช้น้ำมันอากาศยานที่มาจากฟอสซิล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาต้า (IATA) ผลักดันให้สมาชิกธุรกิจการบินทั่วโลกมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์

ภายใต้การริเริ่ม ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เป็นความพยายามของการบินไทย ที่จะผลักดันให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวสรุปการประชุมฯ ในครั้งนี้ว่า การพัฒนา Biofuel นั้นถือเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ แต่เป็นสิ่งที่การบินไทยจะต้องทำให้ได้ก่อนปีค.ศ.2015 เพื่อนำการบินไทยไปสู่เป้าหมาย คือ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 50% ภายในปีค.ศ.2050 ขณะนี้การบินไทยมีนโยบายที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นสายการบินไร้มลภาวะภายใต้ คอนเซ็ปท์ “Travel Green” ด้วยแนวคิดการใช้พลังงานสะอาด จะช่วยลดค่าใช้จ่าย และทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น ซึ่งการบินไทยเริ่มดำเนินการแล้วอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการทดแทนการใช้กระดาษบนเครื่องบิน มาเป็นอิเล็คทรอนิค เช่น E-Magazine, E-Duty Free การใช้ขวดพลาสติกที่ย่อยสลายง่าย แทนการใช้แก้ว พร้อมระบุว่า การเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ในห้องโดยสารให้เบาขึ้น จะช่วยลดน้ำหนักเครื่อง และยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง การบินไทย มีความมั่นใจว่าประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางของ Biofuel แห่งเอเชียได้อย่างแน่นอน โดยดูจากปริมาณการใช้น้ำมัน Biofuel ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 6 ปีที่แล้ว มีการใช้เพียง 2 แสนลิตรต่อวัน ปัจจุบันมีการใช้มากถึง 2.5 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งรัฐบาล สายการบินต่างๆ คู่ค้า โดยขณะนี้ได้มีความร่วมมือระหว่างการบินไทย และปตท. ที่จะพัฒนาเชื้อเพลิง Biofuel แล้ว และอยากเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้

ผศ.ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ยังได้สรุปสาระสำคัญของการประชุมตลอด 2 วันที่ผ่านมาว่า แนวทางการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน จะประสบความสำเร็จได้ ต้องเริ่มต้นด้วยการเน้นและให้ความสำคัญกับการปลูกพืชพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็น มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์ม และถั่วเหลือง นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ การขยายตัวของการปลูกพืชพลังงาน คือ นโยบายจากภาครัฐ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน รวมทั้งมีการปลูกพืชพลังงานมากขึ้น โดยรัฐบาลจะต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านนโยบาย ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงาน ที่ควรจะต้องมาดูแล เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเป็นศูนย์กลางของ Biofuel ในภูมิภาคเอเชีย ประเด็นหลัก คือ การปลูกพืชพลังงานทดแทนต้องมีการบริหารการจัดการตั้งแต่ระดับรากหญ้า คือ เกษตรกร, การพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร, การเพิ่มความเชื่อมั่น, การพัฒนาคุณภาพพันธุ์, การช่วยเหลือเรื่องการจัดจำหน่ายและขนส่ง และการประมาณการกำไร ที่ควรจะเป็นให้แก่เกษตรกร รวมถึงการจัดสรรพื้นที่อย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย สุดท้ายคือ รัฐบาลต้องช่วยกระตุ้นจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ตั้งแต่ชาวไร่ชาวนาจนถึงผู้บริโภครายสุดท้าย ซึ่งต้องผ่านกระบวนการให้ความรู้และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอีกมาก

กัปตันสินนภ เทพรักษา นักบินทดสอบ ประจำฝูงบินโบอิ้ง 777 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่าอุตสาหกรรมการบินมีการเติบโตเป็นอย่างมาก ดังนั้นอุตสาหกรรมการบินจึงควรมีส่วนสำคัญ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งบริษัทโบ อิ้ง ที่เป็นผู้ผลิตเครื่องบิน ได้ทุ่มเทงบประมาณจำนวนมาก เพื่อวิจัย ออกแบบ และพัฒนา ให้เครื่องบินในรุ่นใหม่ๆ มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงลดลง ในส่วนของสายการบินเอง ทั้งสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์และบริษัทการบินไทย นั้นมีกลยุทธ์และ แนวทางที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การกำหนดกลยุทธ์ Eco-Skies ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ และ TG: Travel Green ของบริษัทการบินไทย ที่มีการพัฒนา ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บนเครื่องบิน ระบบการคำนวณแผนการบินและเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการบิน การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง รวมทั้งการประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพในอนาคต เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทการบินไทยและ สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ ต่างเป็นสายการบินแรกในภูมิภาคของตน ที่ทำการบินด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ นอกจากนี้ การให้บริการการจราจรทางอากาศ นั้นมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยลด การใช้เชื้อเพลิง ด้วยการนำระบบการจัดการการจราจรทางอากาศที่หลากหลายมาใช้รวมทั้งการปรับปรุง พัฒนา แก้ปัญหา การนำร่อง การใช้น่านฟ้า ด้วยการตัดสินใจร่วมกัน (Collaborative Decision Making : CDM) ซึ่งการจัดการการจราจรทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถช่วยสายการบินลดการใช้เชื้อเพลิงไปได้มาก โดยที่สายการบินไม่ต้องลงทุนมาก เหมือนกับการซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่มาทดแทนจากองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสัมมนานี้ บริษัทการบินไทย พร้อมที่จะนำความรู้เหล่านี้มาร่วมมือ พัฒนาและเรียนรู้ไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติการบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai Aviation and Environmental Workshop - Biofuels and Efficient Flight Operations ครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นในการปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นให้เกิดการการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบิน ทั้งสำหรับประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย ด้วยการพูดคุยถึงแนวทางพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ การวิเคราะห์ถึงปัญหาและการแก้ไขเพื่อจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบินที่ต้องการนำพลังงานทดแทนมาใช้ สนองตอบความต้องการลดปัญหา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงของสายการบิน และสิ่งสำคัญสุดของการพัฒนา Biofuel จะช่วยให้ไทยไม่มีปัญหาในการบินผ่านน่านฟ้ายุโรป (EU ETS) และอนาคตไทยจะเป็นศูนย์กลางของ Biofuel แห่งเอเชีย ซึ่งจะทำรายได้อย่างมหาศาลเข้าประเทศในที่สุด

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved