» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดโครงการ “รักษ์โลก…ลดโลกร้อนด้วยสาหร่าย” ชูนวัตกรรมลดโลกร้อนด้วยการใช้ CO2 เหลือทิ้งเลี้ยงสาหร่าย
TNN : Technologymedia News 5/2/2012


ราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดโครงการ “รักษ์โลก...ลดโลกร้อนด้วยสาหร่าย” ชูนวัตกรรมลดโลกร้อนด้วยการใช้ CO2 เหลือทิ้งเลี้ยงสาหร่าย พร้อมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน” ขยายแนวคิดและจิตสำนึกรักษ์โลก

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “รักษ์โลก...ลดโลกร้อนด้วยสาหร่าย” นวัตกรรมใหม่ในการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพาะเลี้ยงสาหร่าย สไปรูลิน่า มุ่งหวังช่วยลดภาวะโลกร้อน พร้อมจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน” เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเผยแพร่ แนวพระราชดำริที่เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายใต้หัวข้อ "รวมพลังทำความดีถวายพ่อ" ของกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และศูนย์เรียนรู้ ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี

นพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ตามพันธกิจและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จึงได้มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่และความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งคิดค้นวิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน และได้จัดทำ โครงการ “รักษ์โลก...ลดโลกร้อนด้วยสาหร่าย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินมาโดยตลอด

“โครงการ “รักษ์โลก...ลดโลกร้อนด้วยสาหร่าย” มุ่งเน้นการลดผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้าราชบุรีมาใช้เพาะเลี้ยงสาหร่าย สไปรูลิน่า โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นที่ปรึกษาและปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสาหร่าย พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ”

ผลจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพบว่า สาหร่ายสไปรูลิน่า 1 ไร่จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 9.59 ตัน/ไร่/ปี หรือหากเปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ขนาดเดียวกัน สาหร่ายสไปรูลิน่าสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าต้นไม้ถึง 9 เท่า นอกจากนี้ผลการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่าสาหร่าย สไปรูลิน่าที่เพาะเลี้ยงจากบ่อภายในโรงไฟฟ้าราชบุรีมีความปลอดภัย สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคได้ เช่น ผสมในอาหาร แปรรูปเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง และผลิตเครื่องสำอาง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน” ขึ้น ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาและเผยแพร่แนวพระราชดำริเกี่ยวกับแนวทางการลดโลกร้อน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ สำหรับภายในศูนย์เรียนรู้ฯ มีรูปแบบเป็นอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อกระตุ้นความสนใจชวนให้ผู้ชมติดตามและเกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อนฯ แห่งนี้ แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ

โซน A ตามรอยพระบาท รักษ์พลังงานทดแทน: นิทรรศการที่นำเสนอแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและโครงการพลังงานทดแทนในด้านต่างๆ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน

โซน B ห้องสมุดชุมชนพากเพียร: ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ เยาวชนและประชาชนสามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากหนังสือ ภายใต้บรรยากาศที่สะดวกสบายและส่งเสริมการอ่านอย่างเพลิดเพลิน

โซน C รักษ์โลก ลดโลกร้อนด้วยสาหร่าย: ห้องที่บอกเล่าเรื่องราวการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วย CO2 เหลือทิ้งของโรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งเป็นนวัตกรรมการผลิตสาหร่ายที่ช่วยโลกดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มอากาศที่เป็นมิตรให้กับสิ่งแวดล้อม

โซน D Learn & Play เล่นเพลิน: กิจกรรมเกมเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพลังงานทดแทนที่สร้างความสนุกสนานและให้สาระความรู้

“โครงการ“รักษ์โลก...ลดโลกร้อนด้วยสาหร่าย” และ “ศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน” เป็นส่วนหนึ่งของ การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน อันเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า การดูแลรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่เป็นหน้าที่อันสำคัญ และเชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเรา ปัญหาภาวะโลกร้อนจะลดลง เพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อความสุขของลูกหลานในอนาคตข้างหน้า” นพพล กล่าวสรุป

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved