» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

อสังหาริมทรัพย์จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและการเติบโตของอาเซียน
TNN : Technologymedia News 6/18/2012


อสังหาริมทรัพย์จะมีบทบาทสำคัญในพัฒนาการที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ในกลุ่มประเทศอาเซียน จากการสังเกตการณ์ของโจนส์ แลง ลาซาลล์ โดย คริส ฟอสสิค กรรมการผู้จัดการโจนส์ แลง ลาซาลล์ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ในระหว่างการประชุม World Economic Forum on East Asia 2012 ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อเร็วๆ นี้ มีตัวแทนอาวุโสทั้งจากภาครัฐฯ และเอกชนของกลุ่มประเทศอาเซียนได้เข้าร่วม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยืนยันเจตนารมณ์ที่กลุ่มประเทศอาเซียนจะรวมตัวกันเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในปี 2558 ตามที่วางแผนไว้”

“ประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนจากการเสวนาต่างๆ ที่มีขึ้นในระหว่างการประชุม WEF ครั้งนี้ คือ การที่วงการอสังหาริมทรัพย์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเติบโตและพัฒนาการของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งนับเป็นโอกาสและความรับผิดชอบที่สำคัญสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวงการ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ผู้พัฒนาโครงการ ผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์” ฟอสสิค กล่าว

การประชุม WEF มีคอนเซ็ปต์หลักที่ “การกำหนดอนาคตของภูมิภาคด้วยการเชื่อมโยง” และมีการเสวนาซึ่งเน้นความสำคัญของ “การเชื่อมโยง” ที่จะมีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มประเทศอาเซียน ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งนี้ โจนส์ แลง ลาซาลล์ได้เลือกประเด็นหลักๆ 10 ประเด็นที่หากมีการวางแผนที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะมีผลต่อความสำเร็จของอาเซียน

1. การเติบโตของเมือง - การเติบโตของเมืองจะยังคงมีเป็นปัจจัยที่ทำให้ความต้องการหรืออุปสงค์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าและโรงแรม มีการขยายตัว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีพัฒนาการน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียนด้วยกัน

2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน - การที่ประเทศและเมืองต่างในกลุ่มอาเซียน มีการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมถึงกันมากขึ้น จะนำไปสู่โอกาสการพัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นตามมา

3. กำลังการซื้อ – ประชากรของอาเซียนมีกำลังการซื้อที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะช่วยทำให้อุปสงค์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าขยายตัว

4. การท่องเที่ยว – ตลาดการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในภูมิภาคและจากต่างภูมิภาค คาดว่าจะยังคงคึกคักต่อไปในช่วงหลายปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ต้องมีการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทขึ้นมารองรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาดังเช่น พม่าและลาว

5. ธุรกิจดูแลรักษาสุขภาพ – ประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ต้องมีการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงพยาบาลและคลินิกเพิ่มขึ้น

6. ภาคอุตสาหกรรมและการค้า – การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการค้า จะทำให้อุปสงค์สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงาน โกดังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า มีการเติบโตเพิ่มขึ้น

7. การศึกษา – การให้ความสำคัญต่อการศึกษา จะทำให้มีความต้องการโรงเรียน และวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น

8. การลงทุน – การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จะเปิดโอกาสให้มีการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลตอบแทนการลงทุนสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนในภูมิภาคอื่นๆ

9. กฎหมายการถือครองที่ดิน – กฎหมายการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำเป็นจะต้องเปิดเสรี เพื่อกระตุ้นการลงทุนและทำให้มีเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

10. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ – ในขณะที่การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีเพิ่มมากขึ้น อาเซียนจะมีความต้องการผู้ประกอบวิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

สุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ โจนส์ แลง ลาซาลล์ ซึ่งเข้าร่วมรับฟังการเสวนาใน WEF ด้วยเช่นกัน กล่าวว่า “ข้อแตกต่างสำคัญๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ กฎหมายการถือครองที่ดินโดยต่างชาติ กฎหมายการประกอบธุรกิจของบริษัทต่างชาติ รวมถึงระบบภาษี ต้องมีการปรับเข้าหากัน ซึ่งหากข้อแตกต่างเหล่านี้ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่า ความสามารถในการแข่งขันกันเองในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จะมีช่องว่างลดลง และเปิดโอกาสให้ทุกประเทศในอาเซียนสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงและความร่วมมือภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

“ตัวอย่างเช่น นักลงทุนจากประเทศสมาชิกที่มีพัฒนาการมากกว่าในอาเซียน คาดว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้าไปลงทุนในตลาดของประเทศที่เพิ่งเริ่มเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น ดังเช่น พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งยังมีโอกาสทางธุรกิจอยู่มาก ในขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกที่มีพัฒนาการน้อยกว่าเหล่านี้ จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่เข้ามาได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงการได้รับการถ่ายทอดกระบวนการด้านการประกอบธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเหล่านี้ มีพัฒนาการได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกัน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เข้มแข็งขึ้นของอาเซียน คาดว่าจะทำให้ได้รับความสนใจมากขึ้นในหมู่นักลงทุนจากประเทศและภูมิภาคอื่นๆ นอกกลุ่มอาเซียนด้วย” สุพินท์ กล่าว

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved