» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

12 องค์กรไทยชั้นนำ ขึ้นแท่นรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2554
TNN : Technologymedia News 7/26/2012


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการขององค์กรไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554 เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ 12 องค์กรไทยชั้นนำที่มีคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรระดับมาตรฐานสากล และสามารถพิชิต “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ” (Thailand Quality Class-TQC) ประจำปี 2554 ไปได้สำเร็จ โดยได้รับเกียรติจากม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การพิจารณาให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินการ ซึ่งผลการตรวจประเมินองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2554 มีองค์กรที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ซึ่งต้องได้รับคะแนนการตรวจประเมินสูงกว่า 650 คะแนนขึ้นไป ยังไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class - TQC) ซึ่งต้องได้รับคะแนนการตรวจประเมินสูงกว่า 350 คะแนน มีจำนวน 12 องค์กร ได้แก่

1. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี
2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อไก่ (นครราชสีมา)
3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ (มหาชัย)
4. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ
5. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย
6. บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และโรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี 1)
7. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด
8. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
10. หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
11. หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
12. หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติถือว่าได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศ โดยที่ได้นำหลักการ และค่านิยม ที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นรากฐานของการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะรวมถึงการบริหารองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ ปฏิบัติต่อลูกค้าและพนักงานอย่างดี มีระบบงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้ว องค์กรยังมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงความผาสุก และประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมซึ่งถือว่ามีการบริหารที่สร้างความสมดุล ระหว่างการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างพอดี พอเพียง นับเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในเวลานี้ ที่ต้องทั้งเข้าร่วมแข่งขันในเวทีการค้าโลก และยังต้องคำนึงถึงสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างเหมาะสม

“การพัฒนาองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นแนวทางสำคัญ ที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์กร และนำไปสู่เป้าหมายในการดำเนินนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงให้ความสำคัญกับโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยให้การสนับสนุนในการดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 10 ปี และเชื่อมั่นว่าหากโครงการนี้ได้ขยายผลไปยังภาคส่วนธุรกิจต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้วย่อมเกิดพลังแห่งการพัฒนา และผลักดันให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจไทยนั้นเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับ” รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ด้านวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รางวัลคุณภาพแห่งชาติ นับเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีเกณฑ์การประเมินทางด้านเทคนิค และกระบวนการตัดสินรางวัล เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก นำไปประยุกต์ใช้ และถือเป็นมาตรฐานสูงสุดของการวัดระดับคุณภาพของระบบการจัดการองค์กร”

“การที่องค์กรได้นำเกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน ผู้บริหารจะทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบบริหารจัดการขององค์กรยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และเมื่อองค์กรปฏิบัติตามแผน จนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีความพร้อม และตัดสินใจสมัครขอรับรางวัล ก็จะได้รับการตรวจประเมินด้วยวิธีการที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาที่ได้รับการฝึกอบรม เพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม องค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการนำไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

สมภพ อมาตยกุลประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับทั้ง 12 องค์กร ที่ได้รับรางวัล TQC ในปีนี้ นับได้ว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกองค์กรสามารถนำรายงานป้อนกลับ หรือ Feedback Report ซึ่งระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตรฐานโลก คือ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA ในอนาคตได้นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ในทุกๆ ปี จะมีองค์กรที่ได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้น และยังขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่น นอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจพลังงาน นั่นแสดงให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้เกณฑ์ TQAได้ขยายไปสู่กลุ่มธุรกิจต่างๆ อย่างแพร่หลายมากขึ้นซึ่งนอกจากช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังจะส่งผลถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตด้วย

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved