» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอการสนับสนุนทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า ปี 2556
TNN : Technologymedia News 8/9/2012


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับ สนุนทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) ดังนี้ 1) ข้าว 2) มันสำปะหลัง 3) ยางพารา 4)ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 5)การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 6) สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ 7) อ้อยและน้ำตาล 8)อาหารเพื่อความมั่นคง 9)สานเกลียวคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย 10)เกษตรพื้นที่สูง 11)ปาล์มน้ำมัน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ร่วมกับ 5 หน่วยงานให้ทุน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการวิจัย เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน มุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเพื่อแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศอย่างสมดุลและ ยั่งยืน การสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยและผลการวิจัยที่มีเป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนเป็นหลัก และมีตัวชี้วัดและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำผลจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ www.nrct.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2579 2284, 0 2561 3721 หรือ 0 2561 2445 ต่อ 544 และ 487 และลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ www.nrct.go.th โดยเลือกหัวข้อการรับข้อเสนอการวิจัยแบบมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง พร้อมแนบไฟล์ผลงานวิจัยในรูป PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2555 เท่านั้น

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved