» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ค่ายเยาวชนผู้นำ”เรียนรู้ เล่น อย่างสร้างสรรค์ เครือข่ายผู้นำพันธุ์ GEN-A” ( ASEAN NORTH YOUNG LEADERS NETWORK CAMP )
TNN : Technologymedia News 8/15/2012


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จึงได้ร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ๘ จังหวัดภาคเหนือ จัดโครงการรวมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคเหนือเพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและความสําคัญของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และเครือข่าย สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวใหตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งรวมพลังเป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับภาคเพื่อมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการและสิทธิทีเด็กและเยาวชนพึงได้รับ รวมถึงการสรางเครือข่ายพลังเด็ก เยาวชนและผูเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ให้แก่เด็กและเยาวชน ในระดับภาคและสามารถนําประสบการณที่ได้รับไปถายทอดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

โดย ค่ายเยาวชนผู้นำ"เรียนรู้ เล่น อย่างสร้างสรรค์ เครือข่ายผู้นำพันธุ์ GEN-A จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2555 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่
http://www.facebook.com/pages/Gen-A/159566054180708
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
โทร: 0-5311-2716 โทรสาร: 0-5311-2718 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved