» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กรมทรัพยากรน้ำแถลงปิด “โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่
TNN : Technologymedia News 5/7/2013


พร้อมชู 7 ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาภัยแล้ง ลุ่มน้ำโขง-ชี-มูล

กรมทรัพยากรน้ำแถลงข่าวปิด “โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่” พร้อมเสนอทางออกในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยระบบการจัดการน้ำ 7 ยุทธศาสตร์ในลุ่มน้ำโขง-ชี-มูล โดยยกแนวพระราชดำริมาบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของชาวอีสาน
                ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ของโลกมาโดยตลอด และหากจะกล่าวถึงขนาดของพื้นที่เพาะปลูกก็คงจะไม่พ้นภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและมีประชากรอาศัยอยู่มาก แต่ความจริงที่น่าเจ็บปวดอย่างหนึ่งคือ  ถึงแม้ภาคอีสานจะมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดในประเทศ และเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน แต่ปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ก็เป็นอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่งในการทำการเกษตร และความยากจนของประชากรก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่ทำให้คนในภาคอีสานตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม จึงทำให้ภาคเกษตรกรรมในภาคอีสานไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เท่าที่ควร

                ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่การเกษตรในภาคอีสาน จัดทำโครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการกระจายน้ำไปยังไร่นา แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรทุกราย รวมทั้งการกระจายน้ำไปยังหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค สร้างระบบเครือข่ายและระบบการกระจายน้ำให้ทั่วถึงไร่นาและแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร รวมทั้งการกระจายน้ำไปยังหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคตามโครงการ (FeasibilityStudy : FS) พร้อมทั้งศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ (Environmental Impact Assessment : EIA) และจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ในลุ่มน้ำโขง-ชี-มูล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 104.60 ล้านไร่ เพื่อการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำภาคอีสานแบบบูรณาการ
                “โครงการเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ มีการศึกษามาแล้วเป็นเวลา 2 ปี  ภายใต้พันธกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศ โดยมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ เพื่อสร้างสมดุลยภาพในการใช้น้ำให้ทุกภาคส่วน อีกทั้งยังจะพัฒนาระบบเครือข่ายน้ำไปยังพื้นที่วิกฤตน้ำที่ขาดแคลนด้วยความเร่งด่วน โดยเราจะผันน้ำโขงในช่วงฤดูฝน เพื่อทำการเก็บกักในแหล่งน้ำที่มีอยู่ และอาจจะมีการสร้างใหม่เพื่อใช้ในฤดูแล้ง โดยใช้ระบบคลองส่งน้ำและระบบท่อ ร่วมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ และการขุดสระเก็บน้ำในไร่นาตามแนวพระราชดำริอีกด้วย” ชัยพร กล่าว

                ด้าน รศ.ดร.สงวน ปัทมธรรมกุล ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า การดำเนินงานของโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคตจะต้องเน้นแผนหลักในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำโขง ชี มูล ซึ่งประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์
 โดยแต่ละขั้นตอนประชาชนและชุมชนจะมีส่วนร่วม และที่ผ่านมาก็มีการจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์หลักทั้ง 7 มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาตามแผนของหน่วยงานตามการพัฒนาโครงการระบบเครือข่ายน้ำ และเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ซึ่งแบ่งเป็นการพัฒนาโครงการ โดยการผันน้ำจากลุ่มน้ำโขง และระบบเครือข่ายน้ำ
2. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มป่าไม้ให้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาคอีสาน หรือประมาณ 26 ล้านไร่ เพื่อก่อสร้างฝายต้นน้ำสำหรับกักเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เกษตรชลประทาน โดยเสนอให้มีการปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานของประเทศ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการของโรงงานเอทานอลและความต้องการของตลาดเดิม
5. ยุทธศาตร์การพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลในการขับเคลื่อนโครงการพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล
6.ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค  
7. ยุทธศาสตร์การจัดผังการใช้ที่ดิน เพื่อเป็นการปิดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และการแก้ปัญหาดินเค็ม

                “สำหรับการขยายผลของโครงการในอนาคต ทางกรมทรัพยากรน้ำได้เลือกเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤต 19 พื้นที่ โดยเลือกพื้นที่ละหนึ่งโครงการ  เพื่อดำเนินการก่อสร้างเป็นโครงการนำร่อง ถ้ามีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอเราก็สามารถทำได้ทันที ซึ่งก็มีการตั้งเป้างบประมาณอยู่ที่ 3,800 ล้านบาท เราจะมีการศึกษาความเหมาะสม และศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป” รศ.ดร.สงวน กล่าวสรุป

                อย่างไรก็ตามโครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ ของกรมทรัพยากรน้ำ  ก็ยังเป็นเพียงโครงการนำร่องในการศึกษาเพื่อหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งถ้ามีการดำเนินการในการสร้างฝาย พัฒนาระบบท่อส่งน้ำ หรือสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค หรือ ทำการเกษตร ทั้งในและนอกพื้นที่โครงการ 19 พื้นที่ ก็สามารถใช้แผนนี้เป็นหลักในการพัฒนาได้ โดยกรมทรัพยากรน้ำมีความยินดีอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือ แต่ทั้งนี้แผนนโยบายดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐบาลที่จะเข้ามาสนับสนุน ซึ่งก็คงต้องติดตามโครงการนี้ต่อไปว่าจะสามารถดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ คาดว่าเมื่อโครงการนี้บรรลุผลเป็นรูปธรรมน่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวอีสานให้ดีขึ้นอย่างแน่นอ

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved