» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ตั้งเป้าแรงงานต้องสุขภาพอนามัยดี มีความปลอดภัยในการทำงาน
TNN : Technologymedia News 7/8/2013

นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 27


               ประเทศไทยได้มีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 และได้จัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 27 แล้ว ซึ่งในปีนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดงานภายใต้แนวคิด  “เศรษฐกิจก้าวไกล แรงงานต้องปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เพื่อรณรงค์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ หวังสร้างสำนึกให้นายจ้าง ลูกจ้างและประชาชนตระหนักในความปลอดภัยในการทำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยของนักลงทุนเพื่อรณรงค์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในประเทศไทย ณ   ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

               นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทย ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่าในแต่ละปีลูกจ้างต้องประสบอันตรายจากการทำงานเฉลี่ยประมาณปีละ 183,000 รายต่อปี ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 770 ราย สำนักงานประกันสังคมต้องจ่ายเงินทดแทนประมาณปีละ 1,600 ล้านบาท ทั้งนี้กระทรวงแรงงานพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหาแนวทางและวิธีการควบคุมป้องกันปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างมาโดยตลอด และได้กำหนดเป็นพันธกิจทั้งในเชิงการป้องกันและการแก้ไข โดยใช้มาตรการทางกฎหมายคู่ขนานไปกับมาตรการด้านส่งเสริมแรงจูงใจให้สถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางกระทรวงแรงงาน ซึ่งสามารถทำให้สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2529 จนกระทั่งในปัจจุบันเป็นปีที่ 27 แล้ว

               สำหรับในปีนี้ทางกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดงานภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจก้าวไกล  แรงงานต้องปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน  ตั้งแต่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ให้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิชาการ แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหาและเป็นแหล่งแสดงผลงานวิชาการด้านความปลอดภัย ที่ประสบความสำเร็จในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนทำงาน ความเสียหายและความทุกข์ของคนที่ได้รับอันตรายจากการทำงาน รวมถึงความเสียหายจากทุกคนที่มีส่วนได้รับจากการนั้นด้วย จากข้อมูลสถิติ พบว่า ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานร้อยละ 4.6 ต่อ 1,000 คนต่อปี ตั้งเป้าหมายว่า จะลดลงให้ได้ร้อยละ 2 ต่อปี จนกระทั่งสถิติลดลงเหลือศูนย์

               “แต่ทั้งนี้  คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง โดยจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบ การต่างๆให้เข้มงวดขึ้นโดยเฉพาะสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี การก่อสร้างต่างๆ จะต้องตรวจสอบดูแลให้มากยิ่งขึ้น  และรณรงค์ให้สถานประกอบการใช้สัญลักษณ์สากลเพื่อให้แรงงานต่างด้าวให้มีความเข้าใจและมีความปลอดภัยในการทำงานด้วย เพื่อให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าในระดับเวทีโลกได้” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว

               อาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า ปัญหาเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนทำงานเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ง่ายถ้าเราให้ความใส่ใจและตระหนักรู้ร่วมปลูกฝังและสร้างทัศนคติที่ดีเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่ลูกจ้างไปจนถึงระดับเจ้าของกิจการ เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูง ลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งเป็นการผลักดันให้ระเบียบวาระแห่งชาติ  แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี ได้รับการขับเคลื่อนทำให้ประเทศมีการบริหารอย่างเป็นระบบ

               สำหรับกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ นายจ้างลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 27 นี้ จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อที่หลากหลาย เช่น การสัมมนาเรื่อง เศรษฐกิจไทยก้าวไกล แรงงานไทยต้องปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี  เสวนาเรื่องเศรษฐกิจไทยก้าวไกล สู่ประชาคมอาเซียน เสวนาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย Update เรื่องกฎหมายที่ควรรู้ การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิค การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย การปรับปรุงสภาพการทำงาน เพื่อความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิต รวมทั้งมีการสาธิตให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้หลักความปลอดภัยง่ายๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน  ตลอดจนมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย และมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอีกด้วยTags : ประเทศไทย • งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ • กระทรวงแรงงาน • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน • นายจ้าง • ลูกจ้าง • ความปลอดภัยในการทำงาน • นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ • สำนักงานประกันสังคม • เงินทดแทน • สถานประกอบการ • อาทิตย์ อิสโม • สุขภาพอนามัย


  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved