» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สสว. นำร่องโครงการสนับสนุนดอกเบี้ย 3% แห่งแรกที่นครราชสีมา หวังแบ่งเบาภาระ SMEs จากการปรับค่าจ้างแรงงาน
TNN : Technologymedia News 7/18/2013


                สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม  ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการ SMEsที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงาน โดยจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1 ล้านบาท คาดจะสามารถช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้ไม่น้อยกว่า 6,300 ราย

                 ประเสริฐ บุญชัยสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในงานเปิดโครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงานว่า โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรงงาน โดยการชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลา 1 ปี วงเงินกู้ยืมไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
แก่ผู้ประกอบการ ให้สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปภายในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวจะดำเนินการผ่านสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 7 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวงเงินงบประมาณดำเนินการจำนวน 193 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้ไม่น้อยกว่า 6,300 ราย 

                “มาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคการผลิต การค้า และบริการ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น เป็นพื้นที่ที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานมากกว่าร้อยละ 20 รวมทั้งสิ้น 51 จังหวัด ใน 12 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ กลุ่มธุรกิจภัตตาคาร ร้านขายอาหาร  กลุ่มธุรกิจผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก กลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่มธุรกิจการขายปลีก กลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พักชั่วคราว กลุ่มธุรกิจการขนส่ง กลุ่มธุรกิจบำรุงรักษา ซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ และกลุ่มธุรกิจการผลิตเครื่องเรือน รวมถึงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และอัญมณีเครื่องประดับ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว               

                ชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนด้านการผลิตเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถปรับตัวได้ในระยะสั้น อีกทั้งจะช่วยสร้างโอกาส ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยบรรเทาผลกระทบให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาสภาพการจ้างงาน ให้แก่ SMEs ในภาคการผลิต ค้าปลีก-ค้าส่ง บริการ ซึ่งจะนำไปสู่ การเติบโตในระยะยาวต่อไป โดยคณะทำงานจะลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุราษฏร์ธานี
“การที่คณะทำงานเลือกลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในภูมิภาค โดยเลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็นแห่งแรก เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูสู่ภาคอีสาน และเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและภาคอีสานค่อนข้างสูง ซึ่งพื้นที่ดำเนินโครงการฯ จะครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร และในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล”  รักษาการแทนผู้อำนวยการ  สสว.  กล่าว

                ผู้ประกอบการ
SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงานในอัตรา 300 บาทต่อวัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทุกสาขาของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sme.go.thTags : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม • นครราชสีมา • ดอกเบี้ย • SMEs • ค่าจ้างแรงงาน • สภาพคล่อง • ประเสริฐ บุญชัยสุข  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved