» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง คาดการส่งออกฟื้นตัวช่วยหนุนภาพรวมเศรษฐกิจทั้งปี’56 เติบโต 4
TNN : Technologymedia News 8/26/2013


                ข้อมูลจีดีพีประจำไตรมาส 2 ของปี พ.ศ.2556 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สะท้อนทิศทางที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องของหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงมาอยู่ที่ 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หลังจากที่ขยายตัว 5.4% ในไตรมาส แรกของปี พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแล้ว จีดีพีประจำไตรมาส 2 ของปีนี้ที่ปรับฤดูกาลได้หดตัวลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สองที่ 0.3% ดังนั้น สศช.ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งปี พ.ศ. 2556 ลงมาอยู่ที่ 3.8-4.3% เท่ากับกรอบคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย

                ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวดีขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงกว่า 5.0% ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2556 โดยได้รับอานิสงส์จากฐานเปรียบเทียบที่ต่ำ ตลอดจนสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจต่างประเทศที่ทยอยมีภาพที่ดีขึ้น ซึ่งย่อมจะเป็นผลดีต่อการฟื้นตัวของภาคการส่งออกของไทย นอกจากนี้ บรรยากาศการใช้จ่ายในประเทศอาจได้รับแรงหนุนจากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงโค้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2556 และทิศทางเงินเฟ้อที่ยังอาจผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2556 ต้องเปรียบเทียบกับฐานที่สูงมากในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จึงทำให้ตัวเลขอัตราการขยายตัวอาจเป็นระดับที่ไม่สูงนัก ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีอาจขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 4 % และยังคงตัวเลขคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ประมาณ 4% โดยมีกรอบคาดการณ์ที่ 3.8-4.3% ไว้ตามเดิม โดยการเร่งรัดเบิกจ่ายเม็ดเงินงบประมาณรัฐบาล อาจช่วยประคองทิศทางเศรษฐกิจไทยได้บางส่วน ในขณะที่ หากสามารถดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาล่าสุดได้เต็มที่ ก็อาจจะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยเติบโตสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในกรณีพื้นฐานได้

                สำหรับแนวโน้มในปีพ.ศ.2557 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในกรณีพื้นฐานที่ประมาณ 4.5% โดยสัญญาณเศรษฐกิจโลกที่ทยอยเริ่มมีภาพด้านบวกตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2556 น่าจะช่วยหนุนให้ภาคการส่งออกของไทยเติบโตในอัตราที่สูงขึ้นมาที่ 7 % ในปีพ.ศ. 2557 อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในปี พ.ศ.2557 อาจขยายตัวในระดับที่ใกล้เคียงกับปีนี้ ท่ามกลางความกังวลต่อค่าครองชีพ/หนี้ครัวเรือนที่กดดันกำลังซื้อของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนบรรยากาศการลงทุนในปีหน้านั้น อาจมีภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากภาครัฐสามารถผลักดันการลงทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

พลเมืองอาเซียนกับภาคการศึกษา

                จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชนให้ความสำคัญ ซึ่งหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ 70 % และเชื่อว่าจะมีความพร้อมมากขึ้นเมื่อเปิด AEC ในปี พ.ศ. 2558

                ในเวทีสัมมนา “ AEC and SMEs Challenge: Next Step ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าไทยเมื่อเร็วๆ นี้ นับได้ว่าเป็นเวทีหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนเข้ารับฟังข้อมูล ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างในภูมิภาคอาเซียน ทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม และวัฒนธรรม , ความท้าทายของเสาหลัก 3 เสาในประชาคมอาเซียน, ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจหรือไม่ อย่างไร, พลเมืองอาเซียนกับการอยู่ร่วมกันอย่างคับคั่ง โดยงานสัมมนามีเป้าหมาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อม พร้อมส่งเสริมให้สมาชิก 10 ประเทศในอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม
สำหรับเวทีอภิปรายในหัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับการศึกษา” ชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาล ในการสนับสนุนภาคการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรอาเซียน เพื่อให้เป็นหลักสูตรนำร่อง สอนทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และระดับมัธยม แต่เป็นนโยบายมุ่งไปที่โรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล ซึ่งการสนับสนุนมาไม่ถึงโรงเรียนเอกชน อย่างไรก็ตามนโยบายหลักสูตรอาเซียนนับเป็นการวางรากฐาน และสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นปี

                อาจารย์จินดา ตันตราจิณ ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้บริหาร สถานศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาพงศ์ ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า ปีนี้ภาคการศึกษามีการตื่นตัวเรื่องประชาคมอาเซียนค่อนข้างมาก แต่ก็ยังต้องบริหารจัดการอีกหลายด้าน เพราะยังไม่พร้อมเท่าที่ควร เนื่องจากแต่ละโรงเรียนเตรียมพร้อมกันจริงๆ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา หรือในช่วงปีการศึกษา 2554 โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาลมีการเดินหน้าไปก่อน ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนนำร่องจำนวน 54 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการเรียน การสอนหลักสูตรอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 1. โรงเรียนนำร่องเพื่อสอนภาษาอังกฤษล้วนๆ หรือเรียกว่า “Sitter School” ซึ่งโรงเรียนกลุ่มนี้ต้องจัดให้สอนภาษาอาเซียน ภาษาใดภาษาหนึ่งได้ อีกหนึ่งภาษา และต้องมีศูนย์อาเซียนอยู่ภายในโรงเรียน

                ปัจจุบันมีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบได้แล้ว 30 แห่ง จากทั่วประเทศ 2. โรงเรียนที่มุ่งเน้นสอนภาษาอาเซียนหนึ่งภาษาในโรงเรียน หรือเรียกว่า “Buffer School” โดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มี 24 โรง รวมโรงเรียนกลุ่ม1 และโรงเรียนกลุ่ม 2 มีจำนวน 54 โรงแล้วในปัจจุบัน และ 3. จัดให้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาในภูมิภาค หรือเรียกว่า “ Education Hub” เพื่อให้พลเมืองในอาเซียนได้มาเรียนภาษา

                ในส่วนของโรงเรียนเอกชนถือว่ายังไม่ได้เริ่ม เนื่องจากขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ ดังนั้น ภาพรวมของการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเอกชนอยู่ที่ว่า โรงเรียนเอกชนแห่งใด มีความพร้อมก็ให้ดำเนินการไปกันก่อน ฐานะของโรงเรียนเอกชนจึงอยู่ในลักษณะช่วยเหลือตัวเอง ในปัจจุบันจึงมีการร่วมกลุ่มกันระหว่างโรงเรียนเอกชนกว่า 700 แห่งในกรุงเทพฯ เพื่อทำหลักสูตรอาเซียนร่วมกัน มีการส่งตัวแทนของโรงเรียนเอกชนแต่ละแห่งไปดูงานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยเชิญเอกอัครราชทูตลาวร่วมให้คำแนะนำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน ของโรงเรียนเอกชน คาดว่าจะเสร็จไม่เกินหนึ่งเดือนข้างหน้า ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

                สำหรับโรงเรียนจินดาพงศ์ที่อาจารย์บริหารอยู่ ปัจจุบันมีการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ซึ่งอยู่ที่โรงเรียนจินดาพงศ์ มีการทำฐานความรู้ของประเทศสมาชิก 10 ประเทศในอาเซียนไว้ในฐาน 10 ฐาน เพื่อประกอบการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และทำรายงาน หากโรงเรียนใดจะเข้ามาดูงาน อนุญาตเปิดกว้างเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนร่วมกัน

                “ ประเทศไทยค่อนข้างเนื้อหอม เพราะมีทรัพยากรมาก และนับเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศอาเซียน ที่น่าสนใจ ที่ประเทศสมาชิกจะเข้ามาลงทุน อย่างไรก็ตาม เราต้องมีความพร้อมด้านกฎหมาย ซึ่งต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเหมือนๆ กัน เพื่อให้ 3 เสาหลัก ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันได้ อย่างสันติสุข” อาจารย์จินดา กล่าวทิ้งท้ายTags : จีดีพี • สศช. • เศรษฐกิจไทย • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย • การใช้จ่าย • เงินเฟ้อ • เศรษฐกิจโลก • ประชาคมอาเซียน • AEC • สสว. • สภาหอการค้าไทย • พลเมืองอาเซียน • การศึกษา • หลักสูตรอาเซียน • จินดา ตันตราจิณ

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved