» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กสอ. ตั้งเป้าสู่องค์กรศูนย์กลางส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใน AECจับมือกลุ่มผู้ประกอบการอาหารแปรรูปบุกกัมพูชา
TNN : Technologymedia News 10/10/2013

                กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุกส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไทยบุกตลาดกัมพูชางัดกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย (Cluster) แนวคิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการไทยเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางธุรกิจอย่างบูรณาการ โดยตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการใน ภาคการค้า และภาคการผลิต

                ทั้งนี้กลยุทธ์ดังกล่าวผู้ประกอบการจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำธุรกิจของตน และเชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่ผู้ประกอบการกัมพูชา ก่อให้เกิดการขยายฐานการผลิตของผู้ประกอบการไทย นับเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของกัมพูชาได้อีกทางด้วย โดย กสอ. ตั้งเป้าเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของกัมพูชากับผู้ประกอบการไทย เพื่อเป็นการหาช่องทางในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยอย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศกัมพูชาหันมานิยมและมีความต้องการสินค้าของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือ สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และอาหารแปรรูปจากไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปจากไทยช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย. 56กว่า 1.4หมื่นล้านบาท ประกอบกับมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีอย่างต่อเนื่องประชาชนในเมืองใหญ่มีกำลังซื้อสูง และมีความต้องการอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพมากขึ้น แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตที่ยังไม่ก้าวหน้ามากนักและขาดความรู้ความสามารถในการผลิตอาหารเพื่อบริโภคจึงทำให้ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

                ศิริรัตน์ จิตต์เสร รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศหนึ่งในกลุ่ม CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาการทางเศรษฐกิจช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค แต่ปัจจุบันประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศที่มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะเล็งเห็นศักยภาพของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ปัจจัยต้นทุนการผลิตต่ำ ค่าแรงถูกและมีแรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาให้การยอมรับสินค้าอาหารแปรรูปจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก เห็นได้จากมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปจากไทย ช่วง เดือน ม.ค.-มิ.ย.56กว่า1.4หมื่นล้านบาท (ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร)เนื่องจากมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและราคายุติธรรมทำให้กัมพูชากำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนไทย อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจมีอัตรา  การเจริญเติบโตที่ดี ประชาชนในเมืองใหญ่อย่างพนมเปญและเสียมเรียบมีกำลังการซื้อสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพกำลังเป็นที่ต้องการของชาวกัมพูชาเป็นอย่างมาก ในขณะที่ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวกัมพูชา อันเนื่องมาจากกัมพูชาขาดแคลนเทคโนโลยีและความรู้ความสามารถในการผลิตอาหารเพื่อบริโภค

                รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า กสอ. มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างโอกาสและผลักดันผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่าน “โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาหารระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ก่อให้เกิดการขยายฐานการผลิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำธุรกิจ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยแล้ว ยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่ผู้ประกอบการชาวกัมพูชา ก่อให้เกิดการขยายฐานการผลิตของผู้ประกอบการไทย นับเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของกัมพูชาได้อีกทางด้วยอย่างไรก็ตาม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน ยังส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มขยายฐานการผลิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเพิ่มอำนาจให้กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆ ได้

                ทั้งนี้ กสอ. ได้วางแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม Cluster อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ใน 2 รูปแบบคือ 1)รูปแบบการค้า เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้เหมาะกับชาวกัมพูชาซึ่งจะส่งผลให้การทำการตลาดตรงใจชาวกัมพูชามากขึ้น 2)รูปแบบการผลิต โดยการให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าในประเทศไทย เพื่อส่งไปจำหน่ายที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งในการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการนั้นต้องให้ผู้ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของตนในการทำการตลาดในประเทศกัมพูชา จากนั้นจะทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด ตลอดจนวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และตลาดเป้าหมาย โดย กสอ.ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและขอความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาในการให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจในกัมพูชา รวมทั้งเจรจากับนักธุรกิจหรือตัวแทนจัดจำหน่ายของกัมพูชาซึ่งกสอ. จะเป็นตัวกลางประสานระหว่างภาครัฐและเอกชนของกัมพูชากับผู้ประกอบการไทยเพื่อการทำธุรกิจอย่างราบรื่น ทั้งนี้ สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่ไทยส่งไปจำหน่ายในกัมพูชา ได้แก่ น้ำตาลทราย เครื่องดื่ม น้ำมันสำเร็จรูป นม และผลิตภัณฑ์นม และเบเกอรี่ เป็นต้น

                “การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้สามารถขับเคลื่อนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องสนับสนุนให้มีการผลิตเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร ซึ่งก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งวัตถุดิบ เทคโนโลยี การผลิต การตลาด และบุคลากร อันจะนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในตลาดอาเซียนให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ ตลอดจนทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคอาเซียนลดการพึ่งพาจากต่างชาตินอกภูมิภาคได้และมีรากฐานการพัฒนาร่วมกันอย่างครบวงจรและยั่งยืน”  ศิริรัตน์ กล่าวสรุปTags : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม • ผู้ประกอบการ • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน • อุตสาหกรรมอาหาร • กัมพูชา • กลยุทธ์ • Cluster • องค์ความรู้ • บูรณาการ • สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป • ศิริรัตน์ จิตต์เสร • กลุ่ม CLMV

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved