» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

นักวิจัยมจธ. พัฒนา “TailGait” ช่วยแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว รับสังคมผู้สูงอายุ
TNN : Technologymedia News 12/24/2013

ชุด TailGait

 

                นักวิจัยฟีโป้ (มจธ.) พัฒนา “ระบบวิเคราะห์การเดินแบบโมดูล่าร์ (TailGait)” และ “อุปกรณ์ในการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน (SensibleTAB: Arm Rehabilitation Robot)” โดยผสานองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์ วิศวกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ช่วยแพทย์วินิจฉัยอาการของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว แถมยังสร้างเครื่องมือแพทย์ ราคาถูก หวังช่วยรัฐฯ ประหยัดงบประมาณนำเข้า และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหว

                การวิเคราะห์การเดินเป็นวิธีการประเมินคุณภาพของการเดินและการทรงตัวระหว่างการเดินที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาฟื้นฟู และติดตามผลของการรักษาผู้ป่วย ที่มีปัญหาการเดินทุกรายทุกกลุ่มโรค ตั้งแต่ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเส้นเลือดสมอง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่สมองและไขสันหลัง และผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมต่างๆ โดยส่วนใหญ่แพทย์มักต้องทำการวิเคราะห์การเดินด้วยการสังเกตด้วยตาเปล่า ซึ่งทำให้มีความแม่นยำของการตรวจที่แปรเปลี่ยนไปได้ ขึ้นกับประสบการณ์การเรียนรู้ของแพทย์ และอาจมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน ความลำเอียงของการทดสอบได้เพราะไม่สามารถวัดค่าตัวแปรการเดิน ต่างๆออกมาได้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนแม่นยำ การใช้เครื่องวิเคราะห์การเดิน ที่อาศัยอุปกรณ์วัดการเดินนั้น มีอยู่หลายวิธี แต่ส่วนใหญ่มีราคาแพงนับล้านหรือสิบล้านบาท ใช้งานยาก เสียเวลาในการติดตั้งและปรับตั้งค่า รายละกว่าครึ่งชั่วโมง

                ดร.ปราการเกียรติ  ยังคง  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Program) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ อาจารย์พิเศษโรงพยาบาลรามาธิบดี และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู จึงได้ร่วมกันวิจัย ออกแบบ และพัฒนา “TailGait: ระบบวิเคราะห์การเดินแบบโมดูล่าร์” เพื่อตอบโจทย์การวิเคราะห์การเดิน

                TailGait เป็นระบบวิเคราะห์การเดินแบบโมดูล่าร์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1) เซ็นเซอร์รับแรงแบบแผ่นที่สามารถสวมใส่ได้  2) เซ็นเซอร์วัดความเร็วและความเร่งของร่างกาย  และ 3) เซ็นเซอร์วัดระยะการก้าวเดิน ผู้ป่วยสามารถสวมใส่พร้อมใช้งานได้ภายใน 5 นาที  ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประเมิน  โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บไว้ภายในแผ่นบันทึกข้อมูลหรือส่งผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อทำการประมวลผล ที่ผ่านมาได้มีนำไปทดสอบกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 10 คนเข้าร่วม และผลการศึกษาพบว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเดินที่ได้รับจากการวิจัยนี้มีค่าใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญกับค่าที่ได้รับจากระบบที่มีความแม่นยำสูงและมีราคาแพงเช่น  VICON ซึ่งผลจากการวิเคราะห์นี้ จะนำไปสู่การวินิจฉัย รักษา และติดตามอาการให้กับแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฝึกลงน้ำหนักบนขาทั้ง 2 ขาอย่างสมดุล ความสามารถในการทรงตัว และการเดินของผู้ป่วยต่อไป ล่าสุดได้มีการนำไปใช้แล้วกับโรงพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลสำโรง

                การแพทย์ ทั้งนี้ คาดหวังว่าระบบดังกล่าวจะได้รับการยอมรับและนำไปใช้กับสถานพยาบาลของรัฐในจังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยภาครัฐประหยัดงบประมาณแล้ว ผู้ป่วยยังได้ประโยชน์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไกลและช่วยแพทย์วินิจฉัยได้ง่ายขึ้น   

                ดร.ปราการเกียรติ  กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า นอกจาก TailGait สามารถวัดค่าตัวแปรการเดินที่เรียกว่า temporal spatial gait parameters อันได้แก่ stance time, swing time, step length, stride length, และ real time gait speed  ตลอดจน trunk acceleration ได้อย่างแม่นยำ และ เที่ยงตรง โดยมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่าที่วัดได้จากระบบ TailGait เทียบกับการวัดรอยพิมพ์เท้า และการวัดเวลาการเหยียบย่างเท้าจากเครื่องวัดวิเคราะห์การเดินมากกว่า 0.8 แล้ว TailGait นวัตกรรมระดับโลกฝีมือคนไทยนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลการเดินภาคสนามได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการก้าวเดินบนขั้นบันได หรือการเก็บข้อมูลการเดินให้กับผู้พิการขา ซึ่งคณะทำงานมีแผนจะออกหน่วยเก็บข้อมูลร่วมกับทีมงานให้บริการขาเทียมเคลื่อนที่ของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพแห่งชาติและมูลนิธิขาเทียม

                ก่อนหน้านี้ คณะผู้วิจัยจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ยังได้ร่วมมือกับ S. Medical Robotics วิจัยและพัฒนา “หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน หรือ SensibleTAB: Arm Rehabilitation Robot” ขึ้นเป็นครั้งแรกของไทยที่ช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขนของผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวอันเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบประสาท โดยมีเป้าหมายสำคัญในการทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูการรับรู้และสั่งการแขน โดยมีราคาถูกกว่าการนำเข้าหุ่นยนต์ฟื้นฟูประเภทเดียวกันนี้จากต่างประเทศ เหลือเพียง 4 ล้านบาท นับเป็นก้าวสำคัญของการตอบโจทย์ของประเทศไทยที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุTags : นักวิจัยฟีโป้ • TailGait • แพทย์ • ผู้ป่วย • ความผิดปกติ • การเดิน • การทรงตัวรักษา • ดร.ปราการเกียรติ  ยังคง • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม • ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ • เซ็นเซอร์ • S. Medical Robotics

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved