» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

จุฬาฯ มุ่งพัฒนางานวิจัย เน้น 8 คลัสเตอร์กลุ่มวิจัย เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
TNN : Technologymedia News 5/2/2014


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยมายาวนาน เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ และเพื่อตอบโจทย์วิจัยให้กับประเทศและวงการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ก่อตั้งส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิจัยเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศ และมีการตั้งกองทุนเพื่อการวิจัยในนาม “กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช” เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการวิจัย นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งสถาบันวิจัยขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบันนี้มีสถาบันวิจัยถึง 9 สถาบันด้วยกัน ได้แก่ สถาบันการขนส่ง สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ สถาบันไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ สถาบันภาษา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ สถาบันวิจัยพลังงาน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม สถาบันวิจัยสังคม ศูนย์วิทยทรัพยากร และสถาบันเอเชียศึกษา

นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการขึ้นเพื่อทำหน้าที่นำโจทย์วิจัยจากภายนอกมาให้อาจารย์และนักวิจัยได้ อีกทั้งยังได้จัดตั้งสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเพื่อเอาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาสร้างรายได้ ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากการวางโครงสร้างทางการวิจัยแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้วางกลยุทธ์สำหรับสร้างนักวิจัยมืออาชีพ โดยการให้ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ ทุนสำหรับการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) โดยในปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหน่วยปฏิบัติการวิจัยมากกว่า 100 หน่วยและมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในระดับชาติและมหาวิทยาลัยมากกว่า 20 ศูนย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดบทบาทเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยระดับโลก เน้นการทำวิจัยทั้งเพื่อยกระดับการแข่งขันระดับโลก การทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของประเทศด้วยมาตรฐานสากลและเพื่อสร้างบุคลากรของประเทศให้สามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งขั้นตอนที่สำคัญคือ การกำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในประเด็นและปัญหาที่ประเทศไทยและโลกกำลังจะเผชิญในอนาคต ปี 2020 โดยในปี 2551 ได้เริ่มกำหนดให้มีกลุ่มวิจัยหลัก 7 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มวิจัยด้านสุขภาพ
2) กลุ่มวิจัยด้านอาหารและน้ำ (การถนอมสัตว์สวยงามเพื่อการส่งออก การน็อคปลา เพื่อการขยายพันธุ์และการเคลื่อนย้ายก่อนการส่งออก)
3) กลุ่มวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) กลุ่มวิจัยด้านพลังงาน
5) กลุ่มวิจัยด้านสังคมผู้สูงวัย
6) กลุ่มวิจัยวัสดุขั้นสูง
7) กลุ่มวิจัยความมั่นคงมนุษย์

ซึ่งเป็นการรวมศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและนักวิชาการเฉพาะเรื่องเข้ามาบูรณาการให้เป็นการวิจัยแบบสหศาสตร์ที่ครอบคลุมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เน้นการบริหารจัดการการวิจัยที่เป็นองค์รวม มีประสิทธิภาพและมีการติดตามและประเมินผลแบบอัตโนมัติ

จากการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หรือปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม การขาดความเป็นธรรมในสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นว่าการจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในระยะยาว ให้สังคมและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศ การพัฒนาการศึกษา และการวิจัยจะเป็นพื้นฐานในการตอบโจทย์ปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี จึงได้พิจารณากำหนดให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยอาเซียนศึกษาขึ้น นอกจากนั้น ได้นำการวิจัยด้านจัดการภัยพิบัติเข้าไปเพิ่มในกลุ่มวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติ และนำโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาสังคมเข้าไปเพิ่มในกลุ่มวิจัยความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกลุ่มวิจัยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกกลุ่มจนกลายเป็น 8 กลุ่มงานวิจัย หรือ 8 Custer ที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved