» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

พระจอมเกล้าลาดกระบัง รุกดันนวัตกรรมนาโนสู่สังคมไทย
TNN : Technologymedia News 9/4/2014


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รุกปั้นนักนาโนเทคโนโลยีตอบตลาดแรงขาย พร้อมตั้งเป้าดันองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีแก่สู่ภาคชุมชน เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ สานต่อการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ โดยจัดต่อเนื่องเป็นปี ที่ 5 โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานกว่า 100 ผลงานจากทั่วประเทศ อาทิ แผ่นกรองดินเหนียวนาโนบำบัดน้ำเสียผงถ่านกาบกล้วยนาโนดูดซับควันและกลิ่นวัสดุนาโนจากแกลบสำหรับประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีโครงการในการนำนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในสังคมไทยในทุกภาคส่วน อาทิ การจัดสร้างหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังอาทิ หมู่บ้านข้าวนาโนเทคโนโลยีนาบ่อคำ หมู่บ้านผ้าไหมภูไทนาโน พระจอมเกล้าลาดกระบัง นวัตกรรมอัจฉริยะสำหรับเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ฯลฯ

ทั้งนี้ สจล. ได้จัดพิธีประกาศรางวัลผู้ชนะ การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่ 5ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับเกียรติ์จาก ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3074, 3034 หรือเข้าไปที่www.nano.kmitl.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า วิทยาลัยนาโนฯ ได้จัดให้มีการอบรมด้านนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษานาโนเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนสร้างสรรค์โครงการเพื่อถ่ายองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีสู่ภาคชุมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดตั้ง “หมู่บ้านนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ในภูมิภาคต่างๆ อันได้แก่ หมู่บ้านข้าวนาโนเทคโนโลยีนาบ่อคำ หมู่บ้านผักหวานนาโน พระจอมเกล้าลาดกระบังหมู่บ้านยางพารานาโน หมู่บ้านผ้าครามนาโน หมู่บ้านข้าวผ้าไหมภูไท หมู่บ้านเครื่องกรองน้ำลือคำหาญฯลฯ รวมถึงในปี 2557 สจล. ได้ร่วมมือกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เตรียมดำเนินการนำวัสดุนาโนเพื่อตรวจจับสารพิษบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนไทย ตลอดจนนำนาโนเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาประเทศชาติได้อย่างสูงสุด

ดร. จิติกล่าว กล่าวว่า ในปัจจุบัน ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทยนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก โดยเฉพาะเยาวชนไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายังขาดความรู้ในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีอยู่ ทั้งนี้ ในปี 2557 วิทยาลัยนาโนฯ ได้จัดการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศขึ้นเป็นครั้งที่ 5ซึ่งได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน” โดยเน้นไปที่วัสดุนาโนคาร์บอนอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ในส่วนประเภทของรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และด้านนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ซึ่งในปีนี้มีผู้ส่งโครงงานนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมแทบทั้งสิ้น กว่า 100 ผลงานทั่วประเทศ อาทิ แผ่นกรองดินเหนียวนาโนบำบัดน้ำเสียผงถ่านกาบกล้วยนาโนดูดซับควันและกลิ่นวัสดุนาโนจากแกลบสำหรับประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ฯลฯ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-329-8000ต่อ 3074, 3034 หรือเข้าไปที่ www.nano.kmitl.ac.th

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved