MAGAZINE

อินทาเนีย

ลำดับที่ 98 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ.2558
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

Chula Engineering Innovation Expo 2015 "รากฐานสู่สังคมนวัตกรรม"
เรื่องพิเศษ กองบรรณาธิการ

คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ
สายสัมพันธ์อินทาเนีย กองบรรณาธิการ

ธวัช มีประเสริฐกุล วศ.22 ผู้ที่นำแรงบันดาลใจเป็นประตูไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
สัมภาษณ์พิเศษ กองบรรณาธิการ

ผลักดันงานวจัยสู่ปลายน้ำ ...เข็นภูเขาลงจากครกยังง่ายกว่า ?
สะดุดฟันเฟือง รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ.15

ช่างกิน ตอน บ้านอยู่ทองหล่อ ไฮ้!
เส้นเสียงจากนิสิตหญิง-วิศวกรหญิง แก้วใจ นาคสกุล วศ.27

นาโนไฟแนนซ์...เมกาธุรกิจ
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อรุณ จิรชวาลา วศ.15

การแสวงหาสัจธรรมแห่งชีวิต
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ วศ.18

เรื่องของคุณ คุณทำเอง ตอน ชีวิตสัมพัทธ์ มาตรฐานและความพอดี
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อดุลย์ ลีลาภัทรานุรักษ์ วศ.05

คืนสู่เหย้า...เล่าเรื่องเรือน
ข้อคิดจากศิษย์เก่า วีรณัฐ โรจนประภา วศ.28

การวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ วศ.23

ฤาไทยจะพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนเสียแล้ว
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ วศ.08

นักสู้นอกตำรา
ร้อยเรื่องจากเหมืองแร่ รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์ วศ.12

คนค้นหาพลังงาน ตอน อินโดนีเซียพิจารณาการใช้ระบบสัมปทาน
เก็บมาฝาก สิริวัต วิทูรกิจวานิช Intania รุ่น 84

มุมมองหนึ่ง จากผู้อ่าน "มนต์คลายทุกข์"
เก็บมาฝาก พระวิวัฒน์ ธมมวุฑโฒ วศ.16

ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ (Hardware and Software) ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smartphone)
เก็บมาฝาก -

ถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อยืดอายุผักผลไม้และอาหารแปรรูป
เก็บมาฝาก รศ.ดร.อนงค์นาฎ สมหวังธนโรจน์

โอากาสและความท้าทายของวิศวกรไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศ
เก็บมาฝาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

การสร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ-น้ำ-อากาศ
เก็บมาฝาก กองบรรณาธิการ

ไทยติดอันดับประเทศที่มีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศดีเยี่ยม
เก็บมาฝาก ดีเอชแอล

เตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพฯ
เก็บมาฝาก บริษัท เชลส์ประเทศไทย จำกัด