MAGAZINE

อินทาเนีย

ลำดับที่ 120 ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2562
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

CU 102 UPDATE...102 เรื่องต้องอัพเดตของชาวจุฬาฯ
รอบรั้วจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความยินดีผุ้แก่คุณกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สายสัมพันธ์อินทาเนีย

แสดงความยินดีผุ้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นประจำปี 2562
สายสัมพันธ์อินทาเนีย

แสดงความยินดีผุ้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิศวจุฬาดีเด่นประจำปี 2562
สายสัมพันธ์อินทาเนีย

กอล์ฟการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ
สายสัมพันธ์อินทาเนีย กองบรรณาธิการ

กอล์ฟสังสรรค์ชาวอินทาเนีย
สายสัมพันธ์อินทาเนีย กองบรรณาธิการ

50 ปี วิศวฯ แห่งความหลัง
เรื่องเล่าชาวอินทาเนีย รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์ วศ.12

Innovative Engineering…เกชา ธีรโกเมน วศ.14
เรื่องเล่าชาวอินทาเนีย ศุภชัย ชูติกุศล วศ.18

Intania Young Alumni
เรื่องพิเศษ ดติพล ตันนิรันดร วศ. 44

วิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตประเทศไทย (1)
สะดุดฟันเฟือง รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ.15

เรื่องของคุณ คุณทำเอง ตอนแผนที่ชีวิต
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อดุลย์ ลีลาภัทรานุรักษ์ วศ.05

อนาคตเศรษฐกิจไทย
ข้อคิดจากศิษย์เก่ อรุณ จิรชวาลา วศ.15

การแสวงหาสัจธรรมแห่งชีวิต
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ วศ.18

รากฐานการบริหารที่ดี
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ วศ.23

Blockchain : The New Hope
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ผศ.ด.วีรณัฐ โรจนประภา วศ.28

Frequently Asked Questions Part 1 FAQ เมื่อเริ่มออำกำลังกายตอนที่ 1
Beauty & The Traine มณีนุช วิญญูหัตถกิจ , ศศิธร ศรีสวัสดิ์ รุ่น 82

ระบบเสียงสำหรับระบบไฟฟ้าสื่อสารภายในอาคารและระบบเสียงเพื่อความบันเทิง
เก็บมาฝาก คมสันต์ สิริวัฒนาพาท วศ.17

เอ็กซ์ อะคาเดมี (Ex Academy)"บียอน เดอะ ทรานฟอร์เมชัน" (Beyond The Transformation)
เก็บมาฝาก กองบรรณาธิการ

ผืนระนาดอะลูมิเนียมความถี่เดี่ยว (Patent Pending)
เก็บมาฝาก สุรสิทธิ์ ศรีใส

ประเทศไทย 5.0 ภาพนิมิตคุณภาพชีวิตคนไทย 5.0
เก็บมาฝาก ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล วศ.18

มงคล ๓๘ ประการ (๑)
เก็บมาฝาก พระมหาวินัย ถาวโร วศ.17

ครัวท่าเรือเมืองกาญจน์
Journey & Yummy เกียรติ อุ่ยวิรัช วศ.12

ตะลุยกินจนตัวแตก ไถจงยันไทเป
ท่องเที่ยวกับอินทาเนีย ทุ่งหญ้าสีน้ำเงิน