» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


ธุรกิจไทยเข้าเกียร์เดินหน้า เตรียมระบบรองรับการใช้งานข้อมูลดิจิตอลคนรุ่นใหม่
IT News 10/9/2014

อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น เผยผลสำรวจผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีในประเทศไทย เกี่ยวกับมุมมองเรื่องบทบาทของไอทีในฐานะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ในช่วงการเคลื่อนย้ายครั้งสำคัญของ 4 เทรนด์หลักด้านระบบคลาวด์ โมบายล์ โซเชียล และ บิ๊กดาต้า ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง อิทธิพลของ4 เทรนด์หลักที่สำคัญนี้จะเปลี่ยนแปลงพื้นฐานความคาดหวังของผู้คน และผู้ใช้งานที่มีความต้องการการสื่อสารระหว่างกันผ่านทางออนไลน์มากขึ้น จากทุกแห่งหนและทุกเวลา ทำให้ไอทีกลายเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา ไอทีเคยถูกกำหนดหน้าที่ในการทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลักดันให้ค่าใช้จ่ายลดลง แต่จากผลสำรวจจาก ‘อีเอ็มซีฟอรั่มเซอร์เวย์’ (EMC Forum Survey) เผยให้เห็นว่า ในส่วนของประเทศไทย ไอทีกำลังกลายเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ และสร้างช่องทางในการติดต่อ สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากผลการสำรวจ เทรนด์ที่สำคัญทั้ง 4 อันได้แก่ ระบบคลาวด์ โมบายล์ โซเชียล และ บิ๊กดาต้านี้ มีอิทธิพลต่อเรื่องสำคัญสามอันดับแรก คือ ช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (ร้อยละ 35) ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ (ร้อยละ 29) และช่วยในการบริหารจัดการงานสำคัญๆ ของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ร้อยละ 26)

องค์กรต่างๆ กำลังเคลื่อนย้ายไปยังคลาวด์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 54 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าการผสมผสานคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เข้ากับคลาวด์ภายในองค์กร (Private Cloud) ช่วยให้มีความปลอดภัย และความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคต่างๆ ที่ต้องฝ่าฟันเพื่อให้บรรลุถึงการนำศักยภาพสูงสุดของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งาน

ไอทีเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ

  • ร้อยละ 69 ของผู้ตอบแบบสอบถาม รายงานว่าความคิดของผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านต่างๆ ที่คิดว่าไอทีเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตนั้นมีมากขึ้นกว่าที่เคยมีมาก่อน
  • องค์กรธุรกิจในประเทศไทย ได้จัดลำดับความสำคัญในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานในองค์กร สามอันดับแรก คือ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ามากขึ้น (ร้อยละ 29) เพื่อนำนวัตกรรมที่มีไปใช้กับสายการผลิตและการให้บริการ (ร้อยละ 29) และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขายและการตลาด (ร้อยละ 25)
  • ร้อยละ 62 ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย เห็นด้วยว่าองค์กรของพวกเขามองว่าการเพิ่มขึ้นของระบบอัตโนมัติ เช่น สตอเรจที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ (software defined storage) เป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ

การใช้ประโยชน์จาก 4 เทรนด์หลัก (โมบายล์ โซเชียล คลาวด์ และ บิ๊กดาต้า)

  • ร้อยละ 63 ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย คาดหวังว่าเทคโนโลยียุคใหม่ เช่น โมบายล์ โซเชียล คลาวด์ และ บิ๊กดาต้า จะช่วยให้องค์กรของพวกเขามีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
  • ในปีต่อๆ ไป สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นลำดับแรกๆ จากอิทธิพลของ 4 เทรนด์หลักเหล่านี้คือ การเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (ร้อยละ 35) การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ (ร้อยละ 29) และการบริหารจัดการงานสำคัญๆ ทางธุรกิจ (ร้อยละ 26)
  • จากการที่ธุรกิจต่างๆ ใช้ออนไลน์ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นในปัจจุบัน ร้อยละ 54 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ความจำเป็นในการใช้คลาวด์ลูกผสมหรือไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud) ซึ่งเป็นการผสมผสานกันของคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) และคลาวด์ภายในองค์กร (Private Cloud) เป็นวิธีการที่จะเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มความปลอดภัยให้กับการทำงานขององค์กรได้อย่างมาก

อนาคตของไอที

  • มีเพียงร้อยละ 66 ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย เชื่อว่าองค์กรของพวกเขา มีทักษะและความรู้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะดำเนินธุรกิจสำคัญให้ประสบความสำเร็จได้ตามความคาดหวัง
  • 1 ใน 2 (ร้อยละ 52) ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า ความท้าทายขององค์กรของพวกเขาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คือ การฝึกอบรมด้านไอทีให้กับพนักงานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์หลักต่างๆ
  • แม้ว่าร้อยละ 69 ของผู้ตอบแบบสอบถามจากบริษัทต่างๆ จะเห็นว่าไอทีเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทส่วนใหญ่อีกร้อยละ 57 กลับเชื่อว่าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีอยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายไอที แสดงให้เห็นว่าฝ่ายไอทียังคงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเกิดความเชื่อถือ ไว้วางใจและเห็นความสำคัญของไอที
  • ร้อยละ 66 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าแผนกไอทีในอนาคต จะอยู่ในรูปแบบผู้ให้บริการแบบ ออนดีมานด์ภายในของบริษัท เช่น แพลตฟอร์ม-แอส-อะ-เซอร์วิส (platform-as-a-Service) คลาวด์สาธารณะ และคลาวด์ภายในองค์กร

เจเรมี เบอร์ตัน, ประธานด้านผลิตภัณฑ์และการตลาด, อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "ความคาดหวังของผู้คนเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ผู้บริโภคไม่ได้เพียงคาดหวังการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่คาดหวังความหลากหลายขององค์กร ที่สามารถติดต่อสื่อสารออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่มีอัตราความเร็ว ณ ปัจจุบันด้วย ดังนั้นธุรกิจต่างๆ ทุกภาคอุตสาหกรรม กำลังปฏิรูปรูปแบบธุรกิจของตนเอง เพื่อความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรับมือกับการเข้าถึง การสื่อสารระหว่างกันและกัน และขนาดที่มหาศาลของผู้บริโภคที่มีความต้องการเป็นพิเศษแตกต่างจากที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ ไอทีจึงได้เปลี่ยนบทบาทจากการทำหน้าที่ลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร ไปเป็นผู้ขับเคลื่อนที่แท้จริงในการเร่งกระบวนการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจโดยใช้ไฮบริดคลาวด์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง"

นฐกร พจนสัจ, ผู้จัดการประจำประเทศไทย, อีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับประเทศไทย การมุ่งเน้นไปที่การสร้างนครแห่งการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาด และทั่วถึงมากขึ้นนั้น เป็นบทพิสูจน์ว่า บริษัทต่างๆ ในประเทศไทยมีความตระหนักมากขึ้นว่าไอทีเป็นตัวขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของธุรกิจ และบริษัทต่างๆ เปิดรับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ เช่น โซลูชั่นไฮบริดคลาวด์ เพื่อให้บริษัทของตนได้เปรียบในการแข่งขัน แม้ประเทศไทยจะอยู่ในช่วงต้นๆ ของการปรับใช้ไอที แต่การขับเคลื่อนกลับเป็นไปอย่างรวดเร็ว บริษัทต่างๆ ที่ประกอบกิจการในประเทศไทยต่างให้ความสำคัญกับการบรรลุถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น ความคล่องตัว และความปลอดภัยมากขึ้น เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved