» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วว.จับมือภาคเอกชนเสริมสร้างขีดความสามารถงานวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบโลหะ
TNN : Technologymedia News 3/8/2012


ดร. อนุชา เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการบริหาร และรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปวเรศร์ ปรีดาวิภาต ผู้อำนวยการบริษัทศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเสริมสร้างขีดคามสามารถในงานด้านวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและทดสอบโลหะ หวังส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิเคราะห์และทดสอบโลหะ การค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาผลการศึกษาค้นคว้า เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ณ ห้องประชุมกวท. ชั้น 8 อาคารวิจัยและพัฒนา 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการบริหาร และรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า วว. ได้ลงนามความร่วมมือวิชาการเรื่อง ”การเสริมสร้างขีดความสามารถในงานด้านวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและทดสอบโลหะ” กับบริษัทศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานทั้งสองแห่งร่วมกัน ในกิจการที่เกี่ยวข้องกันด้านการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ทดสอบ สอบเทียบ เผยแพร่องค์ความรู้และผลงานต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการพัฒนาทางด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ งานวิจัยและพัฒนาให้สู่กลุ่มอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งถือเป็นนโยบายและภารกิจหลักของ วว. ที่มุ่งเน้นพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ด้วยเช่นกัน โดยมีระยะเวลาความร่วมมือของโครงการนี้ 2 ปี

“บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพี เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านการทดสอบ วิเคราะห์ รวมถึงมีเครื่องมือที่ทันสมัยได้รับมาตรฐานและยังมีจุดความเข็มแข็งทางด้านการดำเนินธุรกิจและการตลาดที่สามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง ในขณะที่ วว. เป็นองค์กรที่มีศักกยภาพทางด้านบุคคลากร มีเครื่องมือที่ครบถ้วนและเป็นหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO17025 รวมถึงเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือจากและยอมรับของหน่วยงานทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ จึงคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมในการให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรและทั่วถึง” ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าว

ภายใต้กรอบความร่วมมือของโครงการดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันเผยแพร่บทความ ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไปผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาในช่องทางต่างๆของทั้งสองฝ่าย บริษัทศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็นฯ จะสนับสนุนและยินดีให้ วว. เข้าร่วมการจัดทำกิจกรรมต่างๆของบริษัท เช่น การจัดนิทรรศการ การสัมมนา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของ วว. รวมทั้งยินดีให้การสนับสนุนงานของ วว. ทางด้านการเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory Comparison) สำหรับการทดสอบทางด้านโลหะวิทยาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและยินดีเผยแพร่การให้บริการของ วว. แก่ลูกค้าของศูนย์วิจัยโลหะวิทยาแอลพีเอ็นฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในงานด้านวิเคราะห์และทดสอบโลหะของทั้งสองฝ่าย

อนึ่ง วว. มีหน่วยงานในสังกัดซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบคือ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งให้บริการสอบเทียบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 6 ห้องปฏิบัติการหลัก ได้แก่ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการทางแสงและอุณหภูมิห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ และห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยาศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือของรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนี เพื่อเป็นองค์กรกลางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์ ทดสอบสมบัติของวัสดุและชิ้นส่วนวิศวกรรม มีศักยภาพในการให้บริการแก่บริษัทและหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกสาขา เช่น อุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอาหาร ขนส่ง เป็นต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ยังให้บริการนอกสถานที่ด้วยห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ พร้อมเสนอบริการด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองขีดความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้แก่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ ห้องปฏิบัติการพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสภาพการใช้งาน ดังนี้

- การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ - การตรวจสอบหม้อไอน้ำ
- การตรวจสอบทางกายภาพของวัสดุ - การทดสอบการกัดกร่อนของวัสดุ
- การทดสอบทางกลของวัสดุ - การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
- การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและมหภาค - การวิเคราะห์ความเสียหาย
- การพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงานต้นแบบ - การให้คำปรึกษา
- การตรวจสอบสภาพการใช้งาน - จัดสัมมนา / ฝึกอบรม
- การวิเคราะห์ความล้าของชิ้นส่วนอุปกรณ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับบริการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. ได้ที่ โทร. 0 2323 1672 - 80 โทรสาร 0 2323 9165, 0 2577 9009 หรือที่ โทร. 0 2577 9300 E-mail : mtc@tistr.or.th

และขอรับบริการจากศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ได้ที่ โทร. 0 2577 9300, 0 2577 9000 , 0 2577 9264-79 โทรสาร 0 2577 4160-1 , 02577 9009 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ E-mail : mpad@tistr.or.th

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved