» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

โตโยต้า ยกระดับโชว์รูมและศูนย์บริการภายใต้แนวคิด “Eco Dealership Outlet”
TNN : Technologymedia News 3/12/2012


ศิตชัย จีระธัญญาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนองค์กร ร่วมกับ นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานกรรมการ สถาบันอาคารเขียวไทย ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการออกแบบและปรับปรุงอาคารและศูนย์บริการ ภายใต้มาตรฐานการตรวจประเมิน Thai Green Building Certification ของ สถาบันอาคารเขียวไทย โดยมี กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ อารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประสงค์ ธาราไชย ประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย สุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ทวีจิตร จันทร์สาขา นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา ในวันที่ 5 มีนาคม 2555

สถาบันอาคารเขียวไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ในการออกแบบ ก่อสร้าง และ จัดการอาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการเปิดตัวข้อกำหนดมาตรฐานอาคารเขียวของไทย พร้อมทั้งจัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร” กับหน่วยงานเจ้าของอาคารที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายโตโยต้ารายแรกที่จะเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการภายใต้มาตรฐานฯ Eco Dealership Outlet บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส ซี จี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีนโยบายให้ผู้แทนจำหน่ายฯ บริหารจัดการโชว์รูมและศูนย์บริการทุกแห่งทั่วประเทศ ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และในโอกาสที่ โตโยต้า ได้ดำเนินงานในประเทศไทยครบ 50 ปี โตโยต้าจึงมีความตั้งใจในการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการส่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ลูกค้า รวมถึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน ทั้งนี้ การพัฒนาโชว์รูมและศูนย์บริการ

ดำเนินงานภายใต้โครงการ Eco Dealership Outlet ที่ร่วมกับ สถาบันอาคารเขียวไทย ด้วยการกำหนดมาตรฐานการจัดสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการที่จะเกิดขึ้นใหม่ทุกแห่ง รวมถึงแนวทางการปรับปรุงศูนย์บริการที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงตัวอาคารและภูมิทัศน์ภายนอกเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่าอาคารปกติถึงกว่าร้อยละ 30

มาตรฐาน Eco Dealership Outlet ของโตโยต้า จะประกอบไปด้วยแนวคิด การประหยัดพลังงาน (Economy) และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology) โดยจะให้ความสำคัญในการก่อสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการ ดังนี้

การจัดวางผังอาคารและภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดความร้อนภายในบริเวณอาคาร

การอนุรักษ์น้ำ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ และ การเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำทดแทนน้ำประปา

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง ทั้งจากระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง การออกแบบผังอาคารให้มีความสว่างของแต่ละพื้นที่เหมาะสมกับการใช้งาน หรือการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติควบคุมแผงไฟ

การเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดและสะท้อนความร้อนสู่อาคาร ทั้งทางผนัง กระจก และหลังคา

การควบคุมคุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร ทั้งการป้องกันมลภาวะจากภายนอก และการป้องกันไม่ให้มลภาวะที่เกิดภายในอาคารไหลเข้าสู่ระบบปรับอากาศ รวมถึงการหลีกเลี่ยงวัสดุที่มีสารพิษภายในอาคาร

การดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน Eco Dealership Outlet นี้ นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน และลดการปล่อยมลพิษแล้ว การปรับภูมิทัศน์และบรรยากาศในการทำงานที่ดี ยังเป็นการสร้างความพึงพอใจของพนักงาน ทำให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี อันจะนำมาซึ่งแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพอันจะช่วยให้เกิดเป็นคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีไปสู่ลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย

โตโยต้า มีโครงการจะเปิดตัวโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน Eco Dealership Outlet แห่งแรก ณ บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 และมีแผนจะเปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันอีก 4 แห่งภายในปีเดียวกัน นอกจากนี้ โตโยต้า ยังมีแผนการผลักดันโชว์รูมและศูนย์บริการที่มีอยู่จำนวน 333 แห่งในปัจจุบัน ให้เลือกพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน Eco Dealership Outlet เท่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารเดิม ภายใต้หัวข้อ การอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง และ การควบคุมคุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร ต่อไป

50 ปี โตโยต้า ร่วมทางตลอดมา เคียงข้างตลอดไป

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved